cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2556

           ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2556 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีโอกาสและประสบการณ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1670/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 หากมีผู้สนใจโปรดดำเนินการจัดส่งแบบคำขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในประกาศฯ ฉบับที่ 1670/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 ซึ่งในงวดที่ 4/2556 จะพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับทุนที่เดินทางไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2556 ทั้งนี้ขอให้ส่งเอกสารให้ครบถ้วนมายังฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายในวันที่ 5 เมษายน2556  โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบคำขอฯ ได้ที่ http://research.kku.ac.th/ ในหัวข้อ “ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ”

          ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์  กินรี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.40055 หรือ 0-4320-2011

Read 2540 times Last modified on Tuesday, 27 August 2013 17:12