Print this page

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559

 

………………………………………

 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น                     (ฉบับที่  67 /2558) เรื่อง  ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่  22 มิถุนายน  2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์

เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559  ตามประกาศที่แนบมานี้

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

  • นายดำรง         อินทรเสนา
  • พ.ต.อ.อุกฤษฎ์   ทรงชัยสงวน

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

  • นางดาริกา        ดาวจันอัด
  • นางศรีประไพ    พรหมณี

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

  • นายพิสุทธิ์        อนุตรอังกูร 
  • นายชัยวิวัฒน์    วงศ์สวัสดิ์
  • นางศิราณี        อิ่มน้ำขาว

 

 ประกาศ

Read 1769 times Last modified on Tuesday, 27 September 2016 03:06