cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559

 

………………………………………

 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น                     (ฉบับที่  67 /2558) เรื่อง  ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่  22 มิถุนายน  2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์

เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559  ตามประกาศที่แนบมานี้

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

  • นายดำรง         อินทรเสนา
  • พ.ต.อ.อุกฤษฎ์   ทรงชัยสงวน

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

  • นางดาริกา        ดาวจันอัด
  • นางศรีประไพ    พรหมณี

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

  • นายพิสุทธิ์        อนุตรอังกูร 
  • นายชัยวิวัฒน์    วงศ์สวัสดิ์
  • นางศิราณี        อิ่มน้ำขาว

 

 ประกาศ

Read 13003 times Last modified on Tuesday, 27 September 2016 03:06