cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 3

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 3

 

 ประกาศรายชื่อ

 กำหนดการ


 

  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น  GS KKU CAMP ครั้งที่ 3 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

  1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ที่

ชื่อ-สกุล

ปริญญาโท

1

นางสาวสุฑาทิพย์ วงษาจันทร์

2

นางสาวกชกร อึ่งชื่น

3

นางสาวเกสดา คัดทะจันทร์

4

นางสาววิภาดา จันทะบุรม

5

นายจีรวัฒน์ วงค์กระต่าย

สำรอง 1

นายกฤตปรัตถกร บุญเรืองนาม

สำรอง 2

นางสาวกนกวรรณ อาจแก้ว

ปริญญาเอก

1

นางสาววริศรา ม่วงช่วง

2

ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม

3

นายทิวากร พระไชยบุญ

4

นายวงศกร อังคะคำมูล

5

นางสาวธัสสร แก้วเมือง

สำรอง 1

นายอนุศร การะเกษ

สำรอง 2

นางสาวกรรณิการ์ เบ็ญจวนิช

  1. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   

ที่

ชื่อ-สกุล

ปริญญาโท

1

นายธนากร ปุรารัมย์

2

นางสาวนภัสวรรณ ค้ำชู

3

นายสมพงษ์ สุนทะโร

4

นายอนันต์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา

5

นายยศรวี สนิทอินทร์

ปริญญาเอก

1

นายเพชร อิ่มทองคำ

2

นางสาวสุพิชชา ถวิลไพร

3

นายอลงกรณ์ เชษฐสุมน

  1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

ที่

ชื่อ-สกุล

ปริญญาโท

1

นางสาวนุชนารถ สมควร

2

นางสาววิปัศยา โพธิบุตร

3

นางสาวสุทธิดา ทุมพงษ์

4

นายกันย์ อึ้งศิริสวัสดิ์

5

นางสาวสุรารัตน์ พวงจำปา

สำรอง 1

นายนครินทร์ นิ่มมา

สำรอง 2

นางสาวรัตติยากร ภูมิลักษณ์

ปริญญาเอก

1

นายพงศ์เทพ ทองอุทัยศิริ

2

นางสาวอาฑิตญา อุตตะมะธนานนท์

3

นายศิริชัย หอมดวง

4

นางสาวนลัทพา หรรษาพันธุ์

5

นางสาวกรอบแก้ว อรรคพงษ์

สำรอง 1

นางสาวพีรยา ไผ่แสวง

สำรอง 2

นางสาวโยธิกาศรีวิไล บงสิทธิพร

 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ตอบรับการเข้าร่วมโครงการไปยัง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 และเข้าร่วมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ บัณฑิตวิทยาลัยจะเรียกผู้ที่ได้อันดับสำรองตามลำดับให้เข้าร่วมโครงการต่อไป

Read 1186 times Last modified on Friday, 13 January 2017 06:37