cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ “ให้คำปรึกษาด้านสถิติสำหรับนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ”

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
“ให้คำปรึกษาด้านสถิติสำหรับนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ”
ให้บริการตลอดทั้งปีการศึกษา เลือกวันเวลานัดหมายได้ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ของทุกวันทำการ
ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
----------------------------

 

เงื่อนไขการสมัครและการเข้ารับคำปรึกษา

         1. นักศึกษาสมัครและลงเวลานัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ที่ http://intranet.gs.kku.ac.th/statadvise/index.php
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ทั้งนี้ต้องเป็นนักศึกษาซึ่งกำลังดำเนินการ ทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
         2. นักศึกษาที่ขอเข้ารับคำปรึกษา ต้องเป็นการขอรับคำปรึกษาที่ไม่ใช่การปรึกษาสถิติทั่วไปซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ ให้การปรึกษาตามปกติอยู่แล้ว แต่ควรเป็นการขอรับคำปรึกษากรณีเร่งด่วน หรือเป็นกรณีเฉพาะที่ต้องการคำปรึกษาด้านสถิติในเชิงลึก
         3. นักศึกษาต้องเตรียมหัวข้อหรือประเด็นในการมาขอรับคำปรึกษา ซึ่งกำหนดเวลาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคนละประมาณ 30-45 นาทีแล้วแต่ประเด็น
         4. เนื่องจากอาจารย์ที่มาให้คำปรึกษา ได้กำหนดช่วงเวลาไว้ชัดเจนแล้ว หากนักศึกษาที่นัดไว้แล้วไม่สามารถมาได้จะต้องรีบโทรศัพท์แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยก่อนที่จะถึงวันนัดหมายไม่น้อยกว่า 1 วัน หลังจากนั้น ให้นักศึกษาส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯลงนามรับรอง และส่งต่อมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแจ้งอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาต่อไป
         5. ส่งใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระลงนามเห็นชอบแล้วพร้อมเอกสาร เช่น เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่อาจารย์ที่ให้คำปรึกษาได้อ่านก่อน มาส่งที่จุดบริการ One stop service บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 3 (ส่งด้วยตนเองหรือฝากส่งตามระบบที่คณะ โดยที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนถึงวันนัด)
         6. เมื่อถึงกำหนดวันที่นักศึกษานัดพบอาจารย์ ขอให้นักศึกษามาลงทะเบียนเพื่อแสดงตนอีกครั้ง ที่จุดบริการ One stop service บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 3 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ประสานงานพานักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ภาควิชา ทั้งนี้ นักศึกษาควรมาก่อนเวลานัดประมาณ 10 นาทีเป็นอย่างน้อย
 

*24-28 มีนาคม 2557 ควรหลีกเลี่ยงการสมัครช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากทางบัณฑิตวิทยาลัยจัดงาน Gradresearch
Read 2974 times Last modified on Monday, 31 March 2014 05:59