Print this page

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วม

 


 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

  1. ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะที่ยื่นขอรับทุน
  2. ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
  3. นักศึกษาต้องเป็นชื่อแรกในผลงาน และปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเจ้าของผลงานร่วมด้วย
  4. ต้องระบุในผลงานว่าผู้ขอทุนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย

1) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

- ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนด http://www.grad.psu.ac.th/ngrc40/

2) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สมัครออนไลน์ และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gs.kku.ac.th

- ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ยื่น ณ จุดบริการ One stop service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2420 ต่อ  42417  หรือโทรภายใน  มข. 42417 หรือ  08-1768-9618 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รับจำนวนจำกัด

3) เอกสารประกอบการสมัคร

3.1 ใบสมัคร (สำเนา) จำนวน 1 ชุด

3.2 หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

(Print จาก http://www.grad.psu.ac.th/ngrc40/)

3.3 บทความฉบับเต็มที่ส่งเพื่อที่ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding)

3.4 สำเนาแบบเสนออนุมัติเค้าโครง (บว.23)

4) บัณฑิตวิทยาลัย มข. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้

4.1) ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย(นักศึกษาต้องสำรองจ่ายไปก่อน)

4.2) ค่าที่พัก (ตามอัตราราชการ)

4.3) ค่าเดินทาง (ค่ารถโดยสารประจำทางเท่านั้น)  

 

หมายเหตุ :  

1.บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินนักศึกษาในกรณีนักศึกษาไม่เข้าร่วมเสนอผลงาน

2.บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางตามจริง (ตามอัตราราชการ)

3.ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาได้

 


 

      การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ เป็นข้อตกลงและร่วมมือกันจากสถาบันต่างๆของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)และสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัย

      การขอทุนดังกล่าวไม่นับจำนวนครั้งรวมกับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาสามารถขอทุนได้อีก ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา

 


 Download เอกสารการสมัครขอรับทุน

 Download ขั้นตอนและการเบิกจ่ายเงินทุน

 ลงทะเบียนสมัครขอรับทุน

 ตรวจดูรายชื่อ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น อาคารพิมล กลกิจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2547 ต่อ 42417, 42431 หรือโทรภายใน มข. 42417, 42431 หรือ 08-1768-9618

Read 5150 times Last modified on Monday, 12 September 2016 06:32