Print this page

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36

วันที่ 29-31 ตุลาคม 2558  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

  1. ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะที่ยื่นขอรับทุน
  2. ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
  3. นักศึกษาต้องเป็นชื่อแรกในผลงาน และปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเจ้าของผลงานร่วมด้วย
  4. ต้องระบุในผลงานว่าผู้ขอทุนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย

1) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนด http://www.icird.mju.ac.th/gradresearch/

2) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สมัครออนไลน์ และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gs.kku.ac.th

- ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ยื่น ณ จุดบริการ One stop service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2420 ต่อ  42417  หรือโทรภายใน  มข. 42417 หรือ  08-1768-9618  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558  รับจำนวนจำกัด

3) เอกสารประกอบการสมัคร

3.1 ใบสมัคร (สำเนา) จำนวน 1 ชุด

3.2 หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

(Print จาก  http://www.icird.mju.ac.th/gradresearch/)

3.3 บทความฉบับเต็มที่ส่งเพื่อที่ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม

(Proceeding)

3.4 สำเนาแบบเสนออนุมัติเค้าโครง (บว.23)

4) บัณฑิตวิทยาลัย มข. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้

4.1) ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย

4.2) ค่าที่พัก (บัณฑิตวิทยาลัยจัดที่พักให้)

4.3) การเดินทาง (เดินทางร่วมกัน) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หมายเหตุ :  

1.บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินนักศึกษาในกรณีนักศึกษาไม่เข้าร่วมเสนอผลงาน

2.เดินทางพร้อมกัน วันที่  28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรื่องค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย การเดินทาง และที่พักให้นักศึกษาทุกท่าน

3.กรณีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 5 คน นักศึกษาเดินทางเอง และจัดหาที่พักเอง โดยบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทาง (ตามอัตราราชการ)

4.ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาได้

 


 

      การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ เป็นข้อตกลงและร่วมมือกันจากสถาบันต่างๆของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)และสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัย

      การขอทุนดังกล่าวไม่นับจำนวนครั้งรวมกับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาสามารถขอทุนได้อีก ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา

 


 Download เอกสารการสมัครขอรับทุน

 ลงทะเบียนสมัครขอรับทุน

 ตรวจดูรายชื่อ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น อาคารพิมล กลกิจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2547 ต่อ 42417, 42431 หรือโทรภายใน มข. 42417, 42431 หรือ 08-1768-9618

Read 4087 times Last modified on Wednesday, 01 July 2015 03:04