Print this page

การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 6 29-31 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ขอนแก่น

      ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 29-31 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยที่ทันสมัย  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้าน ในกลุ่มของบุคลากรและสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติและนานาชาติ  สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fervaap2015.org

Read 1986 times Last modified on Tuesday, 26 May 2015 03:08