cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29
วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม C5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

         รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 

 

 

 

 

หมายเหตุ :
     1. นักศึกษาสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนไปก่อน
     2. บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินนักศึกษาในกรณีนักศึกษาไม่เข้าร่วมเสนอผลงาน
     3. เดินทางพร้อมกัน วันที่ 23 ตุลาคม - 26 ตุลาคม 2556 โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรื่อง การเดินทาง และที่พักให้นักศึกษาทุกท่าน
     4. ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาได้


     การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ เป็นข้อตกลงและร่วมมือกันจากสถาบันต่างๆของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)และสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัย
     การขอทุนดังกล่าวไม่นับจำนวนครั้งรวมกับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาสามารถขอทุนได้อีก ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.0-4320-2420 ต่อ 42417 หรือโทรภายใน มข. ต่อ 42417 หรือ 08-1768-9618

 

Read 5122 times Last modified on Tuesday, 17 September 2013 09:12