cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MRDM ปีการศึกษา 2560

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MRDM ปีการศึกษา 2560

          

          หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (MRDM)  สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสัมมนาเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต”เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4

          เวลา 08.30 น. – 12.30 น. รศ.ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข  ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเรียนการสอนในหลักสูตร MRDM” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเรียนรู้ของนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร MRDM” โดย

รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์

รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

 

รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเรียนรู้ของนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร MRDM”

 

 

          จากนั้นเวลา 13.30 น. – 16.30 น. รศ.ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข ประธานหลักสูตรฯ ให้เกียรติพานักศึกษาใหม่  Campus Tour โดย  KKU Shuttle Bus  เพื่อแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข ประธานหลักสูตรฯ พานักศึกษาใหม่  Campus Tour

 

          หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (MRDM)  สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 มีผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2559 รวมทั้งสิ้น 148 คน  โดยในปีการศึกษา 2560 นี้  มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เข้าศึกษา  จำนวน 5 คน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งความหลากหลายดังกล่าว  ทำให้หลักสูตรเล็งเห็นว่า นักศึกษาใหม่และปัจจุบัน ควรเรียนรู้ความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึง ประวัติ วัตถุประสงค์ ความเป็นมา ในทิศทางเดียวกันและนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพ และเกิดความสามัคคีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง พึ่งพาอาศัยกันเมื่อเกิดปัญหาตลอดจนนำไปสู่การสร้างชมรมศิษย์เก่าและพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการการพัฒนาชนบท

 

 

Read 585 times Last modified on Wednesday, 09 August 2017 03:13