cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เมื่อเวลา 09.00 น. เริ่มพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน และ   รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่  เพื่อเป็นกรอบแนวคิดสำหรับนักศึกษานำไปเป็นแนวปฏิบัติในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้บังเกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของนักศึกษาทุกคนต่อไป พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง บัณฑิตศึกษากับThailand 4.0

1
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

          ในภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 นี้  มีผู้สมัครเข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็นจำนวน 1,817  คน และมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 1,344  คน โดยจำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 270 คน  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 152  คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน  922 คน   โดยในจำนวนนี้ มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 100 คน  จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา พม่า  เวียดนาม จีน  อินโดนีเซีย ภูฐาน ฟิลิปปินส์  โมซัมบิก ไนจีเรีย และอิรัก

 

          หลังจากนั้นเวลา 10.40 น. เป็นการแนะนำบริการและกิจกรรมต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่ มีการแนะนำการลงทะเบียนเรียน ผ่านเว็บไซต์  โดย คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ วิทยากรจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้ระบบ GSMIS โดย นายอภิเชษฐ์ บุญจวง นักสารสนเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด โดย นายปรเมษฐ์ คีรีเมฆ  วิทยากรจากสำนักหอสมุด และแนะนำสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดย นายชเยศ  ศรีแก้ว นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2559 โดยมีคุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้ประสานงานกลุ่มสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ
จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์
ผู้ประสานงานกลุ่มสารสนเทศและวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
นายอภิเชษฐ์ บุญจวง
นักสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
นายปรเมษฐ์ คีรีเมฆ
จากสำนักหอสมุด
นายชเยศ ศรีแก้ว นายกสโมสรนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี2559

 

          ในภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 นี้  มีผู้สมัครเข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็นจำนวน 1,817  คน และมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 1,344  คน โดยจำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 270 คน  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 152  คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน  922 คน   โดยในจำนวนนี้ มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 100 คน  จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา พม่า  เวียดนาม จีน  อินโดนีเซีย ภูฐาน ฟิลิปปินส์  โมซัมบิก ไนจีเรีย และอิรัก

 

          การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ด้วยความยินดียิ่ง นอกจากนี้ ยังมีรายการที่แนะนำกระบวนการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่จะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้

 

 

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 

 

Read 845 times Last modified on Tuesday, 08 August 2017 08:23