cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมชี้แจงทำสัญญารับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจงเพื่อทำสัญญารับทุนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการ ศึกษา 2559 จำนวน 75 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,599,000 บาท โดย นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา และนางศิรินธร สุวรรณทอง นักวิชาการเงินและบัญชีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ให้การบรรยาย เมื่อวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

 

นางศิรินธร สุวรรณทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา

 

 

 

บรรยากาศการประชุมชี้แจงเพื่อทำสัญญารับทุน

 

        ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย

 

กำหนดรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง โดยวงเงินทุนที่จัดสรรมีดังนี้

          1) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ไม่เกิน 100,000.- บาท ต่อเรื่อง

          2) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  ไม่เกิน 50,000.- บาท ต่อเรื่อง

           

ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครขอรับทุนต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่ http://gs.kku.ac.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42419

Read 734 times Last modified on Thursday, 27 October 2016 03:50