cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์

             ตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัยได้รับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษาชาวต่างประเทศ ทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนางานบริการนักศึกษานานาชาติร่วมกัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ ขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมสมองในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริการนักศึกษานานาชาติ ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวได้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้รับความพึงพอใจต่อการบริการ และการบริการมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์

 

 

             โครงการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษานานาชาติ จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 3 ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

 

นางสาวนันทิยา ศิลาชัย นักวิเทศสัมพันธ์

วิทยากรจากบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

             จากนั้น เวลา 10.00-10.45 น. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติการรับเข้านักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดย นางสาวนันทิยา ศิลาชัย นักวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย รับหน้าที่เป็นวิทยากร

 

นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ

วิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

             บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการให้บริการนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายบุคลากรให้เข้มแข็ง และการบริการนักศึกษานานาชาติมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Read 1047 times Last modified on Wednesday, 05 October 2016 03:18