cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพบปะและหารือ ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

           เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ผ่านมา ผศ.ทพ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร   จอร์นส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, รศ.ดร.สุรพล วีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์, รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านบัณฑิตศึกษาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์, พญ.อิสราภรณ์      เทพวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ และ นางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, นางสาวธนพร จารุพิสิฐรักษ์ และ นางพักตร์ประไพ คำบรรลือ เจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพบปะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองวิเทศสัมพันธ์ และเยี่ยมชมห้องเรียนของบัณฑิตวิทยาลัย

นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผศ.ทพ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รศ.ดร.สุรพล วีระศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

Read 1015 times Last modified on Wednesday, 31 August 2016 04:26