cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

บัณฑิตวิทยาลัย มข. จัดประชุมสัมมนาการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนฯ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2559

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559  มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนด และระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ และ  ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์” พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม บรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่าย วิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

 

การประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 300 คน จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาจึงมีสิทธิ์ในการยื่นเอกสารขอรับทุน โดยมีกำหนดการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง

กำหนดการยื่นขอรับทุน

 ภาคการศึกษา  กำหนดยื่นขอรับทุน  ประกาศผล  ทำสัญญาการรับทุน  วันสิ้นสุดสัญญา
 ต้น  19-27 กันยายน 2559  18 ตุลาคม 2559  26 ตุลาคม 2559  26 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

บรรยากาศการประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

 

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์นี้ ให้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัย (วิทยานิพนธ์) ไม่สนับสนุนในส่วนของค่าครุภัณฑ์ ค่าดำเนินการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ และค่าใช้จ่ายในส่วนที่นักศึกษาสามารถดำเนินการเองได้ โดยวงเงินทุนที่จัดสรรมีดังนี้

          1) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ไม่เกิน 100,000.- บาท ต่อเรื่อง

          2) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  ไม่เกิน 50,000.- บาท ต่อเรื่อง

          สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น สามารถขอทุนนี้ได้แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนที่ได้รับ ในกรณีที่ได้รับทุนอื่นในภายหลังและมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับซ้ำซ้อนกับที่ขอทุนนี้ นักศึกษาต้องคืนทุนที่ได้รับจากบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครขอรับทุนต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่ http://gs.kku.ac.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42419

 

 

Read 1337 times Last modified on Wednesday, 31 August 2016 03:44