cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2559

        รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย และ นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 6 คน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี  2559

 

        รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ และ นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ได้แก่ นางสาวจิตตนันท์ ศรีสุทัศน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์, นายกฤษณะ เริงสูงเนิน สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา และนางสาวขนิษฐา หลงขาว สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์  นามโฮง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, นางสาวณิชกานต์  วงษ์ประกอบ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน และ นายกิตศราวุฒิ ขวัญชารี สาขาวิชาวิทยาการระบาด เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอังรีดูนังต์ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพฯ

 

 

รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ

ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับนักศึกษาที่ได้รับทุน

 

 

        ทุนราชกรีฑาสโมสร เป็นทุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งสมาคมราชกรีฑาสโมสร เป็นผู้มอบให้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ที่มีผลการเรียนและความประพฤติที่ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยนักศึกษาที่ขอรับทุน ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ที่เริ่มเข้าศึกษาในภาคต้นของปีการศึกษาที่ เปิดรับสมัคร ต้องมีผลการเรียนในภาคต้นไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ผลการเรียนจะต้องไม่ติด I ระยะเวลาการให้ทุน 2 ปี ติดต่อกัน จำนวนทุนละ 30,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 งวดๆ ละ 15,000.- บาท การรับสมัคร ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม ของทุกปี ผู้สนใจสมัครขอรับทุน สามารดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  http://gs.kku.ac.th

Read 1170 times Last modified on Thursday, 18 August 2016 03:38