cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานะของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอธิการบดีกล่าวข้อความตอนหนึ่งว่า       

        “เป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้นำ ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก เสาหลักของยุทธศาสตร์(Strategic Pillar) กำหนดให้มี 4 เสาหลัก ซึ่งประกาศเป็นนโยบายก่อนมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ คือ

  • เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  • เสาหลักที่ 2 : Excellent Academy: ความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ
  • เสาหลักที่ 3 : Culture and Care Community : เป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
  • เสาหลักที่ 4 : Creative Economy and Society : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอน เป็นมหาวิทยาลัยที่อุทิศเพื่อสังคม โดยคิดถึงสังคมก่อนเป็นอันดับแรก มีการนำภูมิปัญญาของคนอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน มาสร้างงานวิจัย ไปสู่งานวิจัยระดับโลก ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษา มุ่งมั่นด้วยตนเอง และประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้”

        หลังจากนั้นเวลา 10.40 น. เป็นการแนะนำบริการและกิจกรรมต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่ มีการแนะนำการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ โดย คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ วิทยากรจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ การแนะนำการใช้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย คุณปฐมพงศ์ พรหมภูเบศ วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้ระบบ GSMIS โดย นายอภิเชษฐ์ บุญจวง นักสารสนเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดย นางสาวกฤติกา สุนทร วิทยากรจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ และแนะนำสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดย นายอำพล วงศ์ษา นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 โดยมีคุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้ประสานงานกลุ่มสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

        ในภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 นี้  มีผู้สมัครเข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็นจำนวน 2,143 คน และมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 1,468 คน โดยจำแนก เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 277 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 142 คน   นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1,045 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4  คน โดยในจำนวนนี้ มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 107 คน จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม จีน  เนปาล  อินโดนีเซีย ภูฐาน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ เอริเทรีย ซูดาน และอัฟกานิสถาน

        การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ด้วยความยินดียิ่ง นอกจากนี้ ยังมีรายการที่แนะนำกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่จะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ พร้อมทั้งคำกล่าวให้โอวาทจากอธิการบดี เพื่อเป็นกรอบแนวคิดสำหรับนักศึกษานำไปเป็นแนวปฏิบัติในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บังเกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของนักศึกษาทุกคนต่อไป

 

Read 1588 times Last modified on Wednesday, 03 August 2016 07:05