cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

บัณฑิตวิทยาลัย มข. จัดประชุมสัมมนาการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน ประจำภาคปลาย 2558

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสัมมนา "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558" มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 220 คน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนด และระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ และ  ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์” พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม โดยแบ่งการบรรยายพิเศษออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พฤติกรรมสุขภาพ) บรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.ธีรชัย        เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิทยาศาสตร์) บรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 220 คน

 ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
 ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

 

        การประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสัมมนามีสิทธิ์ในการยื่นเอกสารขอรับทุน โดยมีกำหนดการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง

 

ภายปลายการศึกษา กำหนดยื่นขอรับทุน ประกาศผล ทำสัฐฐาการรับทุน วันสิ้นสุดสัญญา
ภาคปลาย  1-8 มีนาคม 2559 25 มีนาคม 2559 30 มีนาคม 2559 31 กรกฎาคม 2559

 *สำหรับกำหนดการยื่นขอรับทุนประจำภาคการศึกษาต้น จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

 

บรรยากาศการฟังบรรยาย

 

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์นี้ ให้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัย (วิทยานิพนธ์) ไม่สนับสนุนในส่วนของค่าครุภัณฑ์ ค่าดำเนินการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ และค่าใช้จ่ายในส่วนที่นักศึกษาสามารถดำเนินการเองได้ โดยวงเงินทุนที่จัดสรรมีดังนี้

          1) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ไม่เกิน 100,000.- บาท ต่อเรื่อง

          2) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  ไม่เกิน 50,000.- บาท ต่อเรื่อง

          สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น สามารถขอทุนนี้ได้แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนที่ได้รับ ในกรณีที่ได้รับทุนอื่นในภายหลังและมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับซ้ำซ้อนกับที่ขอทุนนี้ นักศึกษาต้องคืนทุนที่ได้รับจากบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครขอรับทุนต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่ http://gs.kku.ac.th

 

ข่าว/ภาพ :  นวพร หนูเส็ง/รัฐพล สมบูรณ์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Read 1209 times Last modified on Thursday, 10 March 2016 03:03