cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 32/2559) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559


ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกได้ เสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าเพิ่มเติม  


  ดูประกาศ ฉบับที่ 32/2559     ดูรายชื่อประกาศ

 กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษา

 Donwload หนังสือรับรองมีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

  ประกาศแนบท้าย

 ตรวจสอบรายชื่อ 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 43/2559) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 คณะทันแพทยศาสตร์  ประกาศรายชื่อ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 40/2559) เรื่อง ผลการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจําปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 14/2559) ได้ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัย หลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจําปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโครงการวิจัยและศักยภาพของที่ปรึกษาโครงการวิจัยแล้ว  ดูประกาศ   Download เอกสารประกอบ


         ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 โดยผู้เข้าศึกษาดังกล่าวต้องเป็นผู้ได้รับทุนจากโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 ทุน Premium ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล่าว และการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศรายชื่อ

 

 

 


รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2559


 ประกาศที่ 30/2559     ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2559


 ประกาศที่ 29/2559     ตรวจสอบรายชื่อ
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 26/2559) 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 โดยผู้เข้าศึกษาดังกล่าวต้องเป็นผู้ได้รับทุนจากโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 ทุน Premium โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. จำนวนรับ

วิชาเอก

รหัสสาขาวิชาเอก

แผนการศึกษา

จำนวนรับ

ระบบการศึกษา

การสอน คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0534221

แผน ก แบบ ก 2

10  คน

ภาคปกติ

การสอน ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0535221

แผน ก แบบ ก 2

5  คน

ภาคปกติ

การสอน เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0536221

แผน ก แบบ ก 2

5  คน

ภาคปกติ

การสอน ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0537221

แผน ก แบบ ก 2

5  คน

ภาคปกติ

การสอน คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0538221

แผน ก แบบ ก 2

10  คน

ภาคปกติ


2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

       (ให้เป็นไปตามประกาศ สสวท. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ประจาปีการศึกษา 2558) ดังนี้
       2.1 มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
       2.2 มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
       2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2555-2557 หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 และต้องมีคุณสมบัติดังนี้         

               1. มีคุณวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

               2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือถ้ากำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2558 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และต้องสำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนปกติ คือ ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

               3. ต้องศึกษารายวิชาเฉพาะที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบเข้ารับทุนจำนวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ทั้งนี้ พิจารณารายวิชาเฉพาะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ของประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559)

       2.4  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบฯ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี จนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

               1. TOEFL (Internet Based)             ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ

               2. TOEFL (Paper Based)                ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ

               3. TOEFL (Computer Based)           ไม่น้อยกว่า 133 คะแนน หรือ

               4. IELTS                                    ไม่น้อยกว่า 5.00 คะแนน

               สำหรับผลการสอบตามข้อ 2.4 นี้ เป็นเงื่อนไขการยื่นสำหรับการสมัครสอบคัดเลือกเท่านั้น ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ผ่านเกณฑ์ฯ สำหรับการสำเร็จการศึกษา ยกเว้นข้อ 4) เท่านั้น ถ้าผ่านตามเกณฑ์จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษาในเงื่อนไขของความสามารถทางภาษาอังกฤษได้

       2.5 ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูก่อนวันสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค.
       2.6 ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน3. เอกสารในการสมัคร (ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สสวท. กำหนด)

       3.1 ใบสมัคร 

            1)   ใบสมัคร กรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ให้ครบทุกข้อ พร้อมกับอัพโหลดไฟล์เอกสารตามขนาดที่กำหนดในระบบรับสมัครออนไลน์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และค่าธรรมเนียมการสมัครในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 700 บาท

            2)   ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ของ สควค. และสำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคาร คนละ 600 บาท ตามที่ สสวท. กำหนด 

       3.2   สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาว่ากำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และใบแสดงผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีถึงภาคเรียนที่ 1/2558
       3.3   อัพโหลดรูปภาพ (รายละเอียดของไฟล์รูปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด) ลงในระบบรับสมัครออนไลน์
       3.4   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       3.5   สำเนาใบแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ในข้อ 2.4
       3.6   ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลในกำกับของรัฐ ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร 
       3.7     ตารางเทียบรายวิชาเฉพาะที่ตรงกับสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบเข้ารับทุน (ตามแบบฟอร์มที่ สสวท. กำหนด)
       3.8   ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกันให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น
       3.9   หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว ให้นำหนังสือรับรองฯไปให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์  ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมีผู้รับรอง 3 คนๆ ละ 1 ฉบับ รวม  3 ฉบับ โดยการรับรอง ผู้รับรองจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้ง 3 กลุ่มก็ได้ต่อไปนี้ 1) ผู้บังคับบัญชา 2) อาจารย์ที่ปรึกษา 3) อาจารย์ที่เคยสอน การรับรองให้ใช้แบบฟอร์มตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คือ แบบ บว.3
       3.10   หลักฐานอื่นตามที่ สสวท. และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดเพิ่มเติมภายหลัง  

     หมายเหตุ   สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ


4. การสมัคร

       4.1 ดำเนินการตามที่  สสวท. กำหนด ดังนี้

               1. ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านเว็ปไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/ ตามขั้นตอนที่แนะนำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมกับสั่งพิมพ์ใบสมัคร และให้อัพโหลดไฟล์ใบสมัครลงในระบบรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               2. ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 600 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามรหัส COMP.CODE ที่ปรากฏบนใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

               3.ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมอัพโหลดไฟล์เอกสารตามขนาดที่กำหนดในระบบรับสมัครออนไลน์ โดยส่งหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 3

               4. ผู้สมัคร สามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครของตนเองได้ทางเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ครบถ้วน หรือ ปลอม หรือ ใช้เอกสารปลอมแปลงหลักฐานทางราชการในการยื่นสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเพิกถอนสิทธิ์การสมัครและผลสอบทั้งหมด โดยที่ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องขอค่าสมัครคืนได้

 

       4.2 ผู้สมัครยื่นสมัคร ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด

                ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครและคุณสมบัติด้วยตนเองให้ถูกต้องตามข้อ 2

               1. ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 700 บาท

               2. สำหรับผู้ที่ไม่มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา (ตามข้อ 2.4) ให้สมัครโดยชำระค่าธรรมเนียมการสอบภาษาอังกฤษ 50 บาท (ผลการสอบภาษาอังกฤษครั้งนี้ ไม่มีผลต่อการผ่านการพิจารณาได้รับทุน สควค.)

 

5. ระยะเวลาการรับสมัคร

    เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559

 


6. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รายการ

รายละเอียด

1.  รับสมัคร Online http://service.gs.kku.ac.th/admissioned 

 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 มีนาคม 2559

2.  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทางเว็ปไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/

3.  สอบข้อเขียน  ( ณ ชั้น 4-5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 3.1 ในส่วนของ สสทว.

 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น.

 สถานที่จัดสอบ สสวท. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/

 วิชาที่สอบ

 1)วิชาเอกที่สมัครเข้ารับทุน เวลา 09.00-12.00 น.

 (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์)

 2)วิชาวัดแววความเป็นครู  เวลา 13.00-15.00 น.

 ---------------------------------------------------------------------

 3.2 ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559

 วิชาที่สอบ

    1) วิชาเฉพาะสาขาที่สมัคร      เวลา 09.00 – 12.00 น.

 (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์)

    2) สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ      เวลา 13.00 – 15.00 น.

 สถานที่สอบ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 หลักฐานแสดงตัวในวันสอบ    

   1) บัตรประจำตัวผู้สมัครที่พิมพ์จากเว็ปไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/

   2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

   3) หลักฐานอื่น ๆ ตามที่ สสวท. กำหนด

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

 ทางเว็ปไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/

 และทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5.  สอบสัมภาษณ์

 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559

 รายงานตัว    เวลา  08.30 น.   

 สัมภาษณ์     เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป

 ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6. ประกาศรายชื่อ

 -ผู้มีสิทธิ์ศึกษา

 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559

 ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

----------------------------------------------------------------------

 -ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ สควค.

 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559

 ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt/

7. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานงานตัว ด้วยตนเอง   ณ  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียนประวัติ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ผู้ได้รับทุนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

 วันที่ 27-29 กรกฎาคม  2559

 (หมายเหตุ ใบแสดงผลการเรียนประกอบการรายงานตัว ต้องเป็นฉบับที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)  

8. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 วันที่ 1 สิงหาคม 2559

9. วันเปิดภาคเรียน

 วันที่  8  สิงหาคม  2559

 

 วันที่  8  สิงหาคม  2559

  

7. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ สควค. หรือ ผู้ประสานงาน การรับสมัครทุนโครงการ สควค. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง โทร. 081-0619134 หรือ 082-4859441 

8. ส่วนรายละเอียดอื่นๆ

      ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 10/2559 และเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2559)
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ)

     ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ) ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าเพิ่มเติม ประกาศที่ 21/2559     รายชื่อตามประกาศ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2558

เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้มอบทุนเพื่อเป็นรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ สำหรับนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีละ1 รางวัล เป็นเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับคุณภาพ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดโจทย์วิจัยจากบริบทของปัญหาจริงใน พื้นที่ และสามารถนำผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาใน พื้นที่ได้จริง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

เป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่กำหนดโจทย์วิจัยจากปัญหาในพื้นที่ หรือปัญหาของประเทศ และมีการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค หรือ ประเทศ และมีพัฒนาการและเห็นผลภายในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

เอกสารหรือหลักฐานประกอบ

1) วิทยานิพนธ์ (เป็นเล่มปกอ่อนได้)
2) รายงานการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัย
3) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่
          3.1) การนำผลวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
         3.2) การนำผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
         3.3) การนำผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุมวิชาการ
         3.4) ได้รับการอ้างอิง (citation)

การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล 

1) เสนอโดยคณะ ซึ่งคณะสามารถคัดเลือกวิทยานิพนธ์ที่ดีเยี่ยมของ คณะ คณะละ 1 เรื่องส่งมาขอรับรางวัล
2) เสนอโดยบุคคลที่เห็นประโยชน์ของงานวิจัย เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือก ผลงาน หรือเจ้าของงานวิจัยที่เข้าหลักเกณฑ์นี้

กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

กุมภาพันธ์ 2559 - 31 กรกฎาคม 2559 รับสมัครผ่านคณะที่สาขาวิชาสังกัด หรือส่งโดยตรงที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3

กรกฎาคม 2559 ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกและ ตัดสินผล และการประเมินผล

สิงหาคม 2559 ประกาศผล  

 

การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินรางวัล

 

โดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้ง ซึ่งผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ผู้ประสงค์จะขอเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://gs.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

 


 ประกาศ

 แบบฟอร์มสมัคร

Page 2 of 39