cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 69/2559) เรื่อง ผลการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจําปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 56/2559) ได้ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัย หลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจําปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโครงการวิจัยและศักยภาพของที่ปรึกษาโครงการวิจัยแล้ว
   Download เอกสารประกอบประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 63/2559) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

     ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าเพิ่มเติม ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด

 

 รายละเอียดประกาศแนบท้าย    ตรวจสอบรายชื่อ

  Download หนังสือรับรองมีสิทธิ์เข้าศึกษา

 **หมายเหตุ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ไม่มีผู้สอบผ่าน

 

 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 68/2559)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2559

 

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลที่แพทยสภาอนุมัติให้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมทางการแพทย์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้ ให้ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่าน Website ที่ http://reg.kku.ac.th พิมพ์ ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 (นักศึกษาสมทบ ชำระเงินที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักศึกษาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ส่งใบแจ้งยอดฯ ที่หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ฝ่ายวิชาการ อาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์) และส่งเอกสารแบบรายงานตัวด้วยตนเอง ตามฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วนทุกรายการ ณ หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ฝ่ายวิชาการ อาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา   


 ดูประกาศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 62/2559)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

     ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไปสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดของสาขาวิชา หากไม่ไปสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการ จะถือว่าสละสิทธิ์


 ประกาศแนบท้าย

 
 ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 53/2559)
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2559

 

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน เข้าศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences
ชื่อย่อ : ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก Higher Grad.Dip.in Clinical Medical Sciences

สาขาวิชาที่เปิดสอน
1 กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
2 จักษุวิทยา (Ophthalmology)
3 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
4 ศัลยศาสตร์ (Surgery)
5 สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
6 อายุรศาสตร์ (Medicine)
7 ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic)
8 จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
9 เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
10 โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
11 รังสีวิทยา (Radiology)
12 พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology)
13 เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
14 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)


รับสมัครออนไลน์ ภายใน 4-8 กรกฎาคม 2559 

 

  รายละเอียดการสมัคร ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  53/2559


 ปฏิทินการสมัคร   

   หนังสือรับรอง การเป็นแพทย์ประจำบ้าน/หรือแพทย์ใช้ทุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 สมัครเรียน Online        สถานะผู้สมัคร

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 61/2559)
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2


   ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล่าว และการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

   อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจะกระทำภายหลังการประกาศรายชื่อผู้สมัครตามประกาศนี้ โดยคณะที่มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ หากการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่สาขาวิชากำหนดจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ประกาศแนบท้าย      ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4

เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     บัณฑิตวิทยาลัย กับ ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกันในการจัดทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) ได้เสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4 มีกำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน ดังนี้

รายการ

วัน เดือน ปี

1. ประกาศและรับสมัครการเสนอโครงการ

1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2559

2. ประกาศผลการพิจารณาโครงการ

16 กรกฎาคม 2559

3. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ เสนอรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม และทำสัญญารับทุน

ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

 

เอกสารแนบ 6 ไฟล์ดังนี้

1. ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2480/2558 เรื่อง การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก
2. ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 56/2559 เรื่อง การรับสมัครทุนฝึกอบรมหลังปริญญาเอก 2558 รอบที่ 4
3. ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1839/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา/การถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. แบบฟอร์มเสนอโครงการสำหรับสมัครรับทุน Post-Doctoral Training
5. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการสำหรับ Post-Doctoral Training
6. ใบปะหน้าสำหรับส่งเอกสาร Post-Doctoral Training (ใช้ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย)

 

 

Download แบบฟอร์ม

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว ดูประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 48/2559) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ สควค.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ สควค.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียนและเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ไปสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดของสาขาวิชา หากไม่ไปสอบตามกำหนดการ จะถือว่าสละสิทธิ์


 ดูประกาศ     ตรวจสอบรายชื่อ


สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. วิชาเฉพาะสาขาที่สมัคร  เวลา 13.00-16.00 น. วิชาสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่ไม่มีผลทดสอบทางภาษา)
สถานที่สอบ ห้อง 1454 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 รายงานตัว 08.30 น. ณ สอบสัมภาษณ์ 09.00 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้อง 1343 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 49/2559) ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 3)  ดูประกาศ


Page 2 of 40