cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 แบบปกติ ดูประกาศ


รายชื่อผู้ได้รับเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

          คณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จำนวน 107 ทุน เป็นเงิน 2,026,100 บาท ดังเอกสารแนบท้ายประกาศทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศและประสงค์จะรับทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

          1. รายงานตัวและเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงเพื่อทำสัญญารับทุน ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 – 09.30 น. และเริ่มการประชุมฯ เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคาร พิมล กลกิจ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
          2. ให้นักศึกษากรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ชื่อบัญชีผู้ได้รับทุน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ ในระบบ (GSMIS)http://gsmis.gs.kku.ac.th โดย Login เข้าสู่ระบบ และเข้าเมนู “ทุนการศึกษา” เพื่อกรอกเลขที่บัญชีและนำส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ของผู้ได้รับทุน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ในวันเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจง ตามข้อ 1
          3. ปรับแก้ไขแผนงบประมาณการวิจัย ตามจำนวนเงินทุนที่ได้รับการอนุมัติโดยใช้แบบฟอร์มในคู่มือผู้รับทุน (หน้า 10) และต้องแนบไฟล์ส่งในระบบ (GSMIS) http://gsmis.gs.kku.ac.th ภายในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 (ภายหลังจากการเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงฯ ตามข้อที่ 1)

 

 DOWNLOAD

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 55/2560) เรื่อง
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยผู้เข้าศึกษาดังกล่าวต้องเป็นผู้ได้รับทุนจากโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3   ทุน Premium ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล่าว และการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 


ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560


 ดูประกาศ   ตรวจสอบรายชื่อเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก การรับสมัครทุนฯ ครั้งที่ 2/2559 

เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย กับ ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกันในการจัดทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีกำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน ดังนี้

รายการ

วัน เดือน ปี

1. ประกาศและรับสมัครการเสนอโครงการ

1 มีนาคม – 7 เมษายน 2560

2. ประกาศผลการพิจารณาโครงการ

21 เมษายน 2560

3. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และทำสัญญารับทุน

ตั้งแต่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 

สำหรับท่านที่สนใจสมัคร โปรดศึกษารายละเอียด ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 Download    ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 44/2560) เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2559

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558) ได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้อง GL 315 ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 ดูประกาศ


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 42/2560)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยผู้เข้าศึกษาดังกล่าวต้องเป็นผู้ได้รับทุนจากโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 ทุน Premium 


 ประกาศที่ 42/2560 การรับสมัคร และกำหนดการรับสมัคร

 

 สมัครเรียน สควค.


  ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 44/2560) เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2559

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558) ได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้อง GL 315 ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 ดูประกาศ


ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมเสวนา เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก

เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ตามที่ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอกขึ้น โดยเป้าหมายสำคัญของการจัดโครงการนี้คือการอำนวยให้เกิดความเข้มแข็งของทีมงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยที่มีการก่อตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางและกลุ่มวิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายและแนวทางของการให้ทุนฯ และเกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย จึงจัดประชุมเสวนาเรื่อง “แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก” เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินการของโครงการฯ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านที่สนใจและขอเชิญเข้ารับฟังและร่วมประชุมเสวนา ตามกำหนดการที่แนบมานี้ หากท่านสนใจเข้าร่วมฯ ขอความกรุณาโปรดกรอกข้อมูลในลิงค์ https://goo.gl/SFfYuy (กด Ctrl + Clik ที่ลิงค์) แล้วส่งกลับ เพื่อสำรองที่ในการร่วมประชุมครั้งนี้กำหนดการ การประชุมเสวนา เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร

 

เวลา

กิจกรรม

13.30 – 14.00 น.

ลงทะเบียน

14.00 – 15.00 น.

  • นโยบาย ทิศทาง และการสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • แนวทางการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยและกลุ่มวิจัย มข. โดย ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย
  • ดำเนินการอภิปรายและสรุป

โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

15.00 – 15.30 น.

เสวนาและตอบข้อซักถาม

15.30 น.

ปิดการประชุม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 41/2560)

เรื่อง ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนั้น จึงให้ผู้ได้อันดับสำรองตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 102/2559 ตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ดูประกาศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 17/2560)
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบที่ 2

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบที่ 2 ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าเพิ่มเติม ดูประกาศPage 2 of 43