cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 41/2560)

เรื่อง ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนั้น จึงให้ผู้ได้อันดับสำรองตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 102/2559 ตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ดูประกาศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 17/2560)
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบที่ 2

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบที่ 2 ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าเพิ่มเติม ดูประกาศเรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 114/2559) ได้ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโครงการวิจัยและศักยภาพของที่ปรึกษาโครงการวิจัยแล้ว ขอให้ที่ปรึกษาโครงการที่ผ่านการพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้ารับทุนภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 มกราคม 2559
 ประกาศทุนการศึกษา     Download

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)  ดูประกาศ


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2560)

เรื่อง ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1


ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนั้น จึงให้ผู้ได้อันดับสำรองตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 102/2559 ตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ดูประกาศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2560)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู (แบบชุดวิชา)

 

             ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจา ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
             อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจะกระทาภายหลังการประกาศรายชื่อฯ ตามประกาศนี้ โดยคณะที่มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ หากการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่สาขาวิชากาหนดจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้

 

 

  ประกาศรายชื่อThe seminar on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship” 

The seminar on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship” for the Second Semester 2016

 

Date: January 27, 2017   Time: 01.00 pm  – 04.00 pm

Venue: Seminar Room 1, 9th Floor, Pienvichit Building, Faculty of Engineering

 

Especially for Khon Kaen University students who enroll the thesis course; thesis proposal was approved, and desire to apply the Thesis Support Scholarship.

Register for the seminar via GS Website within January 27, 2017, 09.00 am.

 

Tentative Schedule for the seminar on

“A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship”

01.00 pm - 01.30 pm                   Registration

01.30 pm – 03.30 pm                   Lecture on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship”

                                                - Criteria and Guideline for Thesis Support Scholarship

03.30 pm – 04.00 pm                   Q & A


*Please present your student ID card or passport at the registration desk.

 

 Apply      Applicant list

 

 

 

 

กำหนดการโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 น. เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย
- ข้อกำหนดและระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์
- ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนและ ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

15.30 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม
16.00 น. ปิดการสัมมนา


หมายเหตุ

1) สามารถแจ้งชื่อผ่านทางเว็บไซต์ http://app.gs.kku.ac.th/seminarscholar ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.

2) โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงตนในวันจัดประชุม

 

 สมัครเข้าร่วม      ตรวจสอบชื่อ

 

  Download เอกสารประกอบ

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 121/2559)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ

จำนวนรับ 30 คน แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้

  • แผน ก แบบ ก 2 (รหัสสาขา 0220226) จำนวน 20 คน 
  • แผน ข (รหัสสาขา 0220236) จำนวน 10 คน

 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2560

 รายละเอียดการสมัคร

 สมัครเรียนรางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2558

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การรวมยีนต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริกเผ็ด

(ภาษาอังกฤษ) : Combining Anthracnose Resistant Genes into Hot Pepper Variety


วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.พัชราภรณ์ สุวอ สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชวงค์เสถียร

Page 2 of 42