cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 105 /2559)
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) 


 ดูประกาศ


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 100/2559)
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559


ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล่าว และการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


 ประกาศแนบท้าย   ดูรายชื่อผู้เข้าสอบ และสถานที่สอบ


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 103/2559)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)


     ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล่าว

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559

 

………………………………………

 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น                     (ฉบับที่  67 /2558) เรื่อง  ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่  22 มิถุนายน  2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์

เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559  ตามประกาศที่แนบมานี้

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

  • นายดำรง         อินทรเสนา
  • พ.ต.อ.อุกฤษฎ์   ทรงชัยสงวน

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

  • นางดาริกา        ดาวจันอัด
  • นางศรีประไพ    พรหมณี

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

  • นายพิสุทธิ์        อนุตรอังกูร 
  • นายชัยวิวัฒน์    วงศ์สวัสดิ์
  • นางศิราณี        อิ่มน้ำขาว

 

 ประกาศ

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 50 /2554) เรื่อง  ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่  23 พฤษภาคม  2554 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเวียนและครบรอบการเวียน   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557  ตามประกาศที่แนบมานี้


 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

หน่วยงานที่เสนอ

 

1.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

 

 

ดร.อนันท์  งามสะอาด

 

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

 

2.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ

และวิจัย

 

 

อ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

 

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

 

 

นางสาวประภาพรรณ  โคมหอม

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดูประกาศ 

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67 /2558) เรื่อง  ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่  22 มิถุนายน 2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558  ตามประกาศที่แนบมานี้


 

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 1)  ดูประกาศ


โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2559 – มกราคม 2560 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 load แบบฟอร์มใบสมัคร 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 79/2559)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

 

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ

จำนวนรับ 30 คน แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้ แผน ก แบบ ก 2 (รหัสสาขา 0220226) จำนวน 20 คน แผน ข (รหัสสาขา 0220236) จำนวน 10 คน

คุณสมบัติ
     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
     2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาทางชีววิทยามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
     3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21.2 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรับปรุงใหม่

 

 รายละเอียดการสมัคร   สมัคร Online   ตรวจสอบรายชื่อ 

 

 

 

The seminar on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship” 

The seminar on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship” for the First Semester 2016

 

Date: August 26, 2016   Time: 01.00 pm  – 04.00 pm

Venue: Seminar Room 1, 9th Floor, Pienvichit Building, Faculty of Engineering

 

Especially for Khon Kaen University students who enroll the thesis course; thesis proposal was approved, and desire to apply the Thesis Support Scholarship.

Register for the seminar via GS Website within August 26, 2016, 09.00 am.

 

Tentative Schedule for the seminar on

“A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship”

01.00 pm - 01.30 pm                   Registration

01.30 pm – 03.30 pm                   Lecture on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship”

                                                - Criteria and Guideline for Thesis Support Scholarship

03.30 pm – 04.00 pm                   Q & A

 


 Apply   Applicant list    Donwload documents


 *Please present your student ID card or passport at the registration desk.

Page 2 of 41