cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

กำหนดการโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 น. เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย
- ข้อกำหนดและระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์
- ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนและ ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

15.30 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม
16.00 น. ปิดการสัมมนา


หมายเหตุ

1) สามารถแจ้งชื่อผ่านทางเว็บไซต์ http://app.gs.kku.ac.th/seminarscholar ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.

2) โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงตนในวันจัดประชุม

 

 สมัครเข้าร่วม      ตรวจสอบชื่อ

 

  Download เอกสารประกอบ

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 121/2559)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ

จำนวนรับ 30 คน แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้

  • แผน ก แบบ ก 2 (รหัสสาขา 0220226) จำนวน 20 คน 
  • แผน ข (รหัสสาขา 0220236) จำนวน 10 คน

 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2560

 รายละเอียดการสมัคร

 สมัครเรียนรางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2558

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การรวมยีนต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริกเผ็ด

(ภาษาอังกฤษ) : Combining Anthracnose Resistant Genes into Hot Pepper Variety


วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.พัชราภรณ์ สุวอ สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชวงค์เสถียร

กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
09.00 - 09.20 น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
09.20 - 10.20 น. การบรรยายพิเศษ
10.25 - 10.40 น. ชมวีดิทัศน์ แนะนำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.40 - 10.50 น. แนะนำการลงทะเบียนผ่าน Website
โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
10.50 - 11.00 น. แนะนำการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย นายปฐมพงศ์ พรหมภูเบศน์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
11.00 - 11.10 น. แนะนำการใช้ระบบ GSMIS
โดย นายอภิเชษฐ์ บุญจวง (บัณฑิตวิทยาลัย)
11.10 - 11.20 น. แนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการ
โดย วิทยากรจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้
11.20 - 11.30 น. แนะนำสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
โดย นายชเยศ ศรีแก้ว นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

*** หมายเหตุ
   1. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชำระค่าเอกสารคู่มือนักศึกษาและหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา คนละ 200 บาท ณ จุดลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศ
   2. เวลา 13.00 น. นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ ที่ปรึกษาตามคณะที่นักศึกษาสังกัด

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 102/2559) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ผลการสอบคัดเลือกได้    เสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าเพิ่มเติม ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ ประกาศแนบท้าย     ตรวจสอบรายชื่อ

 

 Download หนังสือรับรอง  สำหรับผู้สีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก การรับสมัครทุนฯ ครั้งที่ 1/2559 

เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย กับ ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกันในการจัดทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2559 มีกำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน ดังนี้

รายการ

วัน เดือน ปี

1. ประกาศและรับสมัครการเสนอโครงการ

16 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2559

2. ประกาศผลการพิจารณาโครงการ

15 มกราคม 2560

3. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และทำสัญญารับทุน

ตั้งแต่ 15 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

 

สำหรับท่านที่สนใจสมัคร โปรดศึกษารายละเอียด ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 Download    ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 101/2559)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559


     ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไปสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดของสาขาวิชา หากไม่ไปสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการ จะถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศ 101/2559     ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 105 /2559)
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) 


 ดูประกาศ


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 100/2559)
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559


ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล่าว และการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


 ประกาศแนบท้าย   ดูรายชื่อผู้เข้าสอบ และสถานที่สอบ


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 103/2559)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)


     ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล่าว

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศรายชื่อPage 2 of 42