[2558] การรวมยีนต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริกเผ็ด

Written by 

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2558

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การรวมยีนต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริกเผ็ด

(ภาษาอังกฤษ) : Combining Anthracnose Resistant Genes into Hot Pepper Variety


วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.พัชราภรณ์ สุวอ สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชวงค์เสถียร


วีดิทัศน์แนะนำผลงาน


 


 สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์


 

                ประกาศ

                รายละเอียดผลงาน

Read 980 times Last modified on Tuesday, 07 March 2017 03:18