[2557] การสื่อสารกลุ่มย่อยทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนภายใต้บริบทของการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

Written by 

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2557

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การสื่อสารกลุ่มย่อยทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนภายใต้บริบทของการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

(ภาษาอังกฤษ) : Small-group Mathematical Communication in Classroom in Lesson Study and Open Approach Context

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

 

ดุษฎีบัณฑิต : ดร. สัมพันธ์  ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. สุลัดดา  ลอยฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์


วีดิทัศน์แนะนำผลงาน


 


 สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์


 

                ประกาศ

                รายละเอียดผลงาน

Read 854 times Last modified on Wednesday, 10 February 2016 03:43