[2553] คุณสมบัติทางเคมีและเภสัชกรรมของสารบริสุทธิ์จากเหง้ากระชายดำ Chemical and Pharmaceutical Properties of Compounds in Krachaidam (Kaempferia parviflora Wall ex Baker) Rhizomes

Written by 

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2553

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : คุณสมบัติทางเคมีและเภสัชกรรมของสารบริสุทธิ์จากเหง้ากระชายดำ

(ภาษาอังกฤษ) : Chemical and Pharmaceutical Properties of Compounds in ‘Krachaidam’ (Kaempferia parviflora Wall ex Baker) Rhizomes.

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2551

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.แคทรียา สุทธานุช อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วีดิทัศน์แนะนำผลงาน สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์


                ประชาพันธ์ผลงานข่าวสือหนังสือพิมพ์  View or Download

                รายละเอียดผลงานทั้งหมด  View or Download

Read 3834 times Last modified on Friday, 16 August 2013 14:18