[2552] การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002) เพื่อการค้าในประเทศไทย

Written by 

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2552

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย ( Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002 ) เพื่อการค้าในประเทศไทย

(ภาษาอังกฤษ) : Culture the thai fairy shrimp, Branchinella thailandens s Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002 for commercial applications in Thailand

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2547

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.นุกูล แสงพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วีดิทัศน์แนะนำผลงาน สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์


                ประชาพันธ์ผลงานข่าวสือหนังสือพิมพ์  View or Download

                รายละเอียดผลงานทั้งหมด  View or Download

Read 2626 times Last modified on Wednesday, 13 March 2013 07:46