รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2558

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การรวมยีนต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริกเผ็ด

(ภาษาอังกฤษ) : Combining Anthracnose Resistant Genes into Hot Pepper Variety


วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.พัชราภรณ์ สุวอ สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชวงค์เสถียร

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2557

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การสื่อสารกลุ่มย่อยทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนภายใต้บริบทของการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

(ภาษาอังกฤษ) : Small-group Mathematical Communication in Classroom in Lesson Study and Open Approach Context

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

 

ดุษฎีบัณฑิต : ดร. สัมพันธ์  ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. สุลัดดา  ลอยฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2556

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การพัฒนาเค้าร่างเมทาดาทาสำหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล

(ภาษาอังกฤษ) : Metadata Development for Management of a Digitized Palm Leaf Manuscript   

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2552

 

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.นิศาชล จำนงศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2555

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การตรวจหาหนอนพยาธิฟิลาเรียอย่างรวดเร็วด้วยวิธีเรียลไทม์ พีซีอาร์ และวิเคราะห์ด้วยเมลติ้งเคิฟ

(ภาษาอังกฤษ) : Rapid Detection of Filarial Worm by Real-time Polymerase Chain Reaction and Melting Curve Analysis.

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553

ดุษฎีบัณฑิต : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ศาสตราจารย์ พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และ รองศาสตราจารย์ วิชิต พิพิธกุล 

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2554

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในระยะก่อนและหลังคลอดด้วยระบบ Capillary electrophoresis

(ภาษาอังกฤษ) : Prenatal and Postnatal Diagnosis of Thalassemia and Hemoglobinopathies by Electrophoresis System.

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์คณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2555

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.หทัยชนก ศรีวรกุล นักวิจัยประจําศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ อาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคลินิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ อาจารย์ประจําภาควิชาจุลทรรศน์วินิจฉัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2553

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : คุณสมบัติทางเคมีและเภสัชกรรมของสารบริสุทธิ์จากเหง้ากระชายดำ

(ภาษาอังกฤษ) : Chemical and Pharmaceutical Properties of Compounds in ‘Krachaidam’ (Kaempferia parviflora Wall ex Baker) Rhizomes.

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2551

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.แคทรียา สุทธานุช อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2552

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย ( Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002 ) เพื่อการค้าในประเทศไทย

(ภาษาอังกฤษ) : Culture the thai fairy shrimp, Branchinella thailandens s Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002 for commercial applications in Thailand

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2547

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.นุกูล แสงพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น