หลักสูตร


 

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

สังกัด สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะที่ร่วม บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
   ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Intellectual Property and Innovation Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration (Intellectual Property and Innovation Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.BA. (Intellectual Property and Innovation Management)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร :
รูปแบบ
   แผน ก แบบ ก 1
   แผน ก แบบ ก2
   แผน ข

ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา

การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และชาวต่างชาติที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


ความสำคัญของหลักสูตร
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เป็นหลักสูตรร่วมของหลายคณะ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาขาวิชานี้เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีความจำเป็นต้องแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ ในขณะที่แรงงานขาดแคลนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้จำเป็นต้องสนับสนุนการนำทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รองรับการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา ตลอดจนความก้าวหน้าทางการวิจัย
   ในอนาคตอันใกล้เมื่อประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน จะทำให้ประเทศไทยต้องแข่งขันบนฐานความรู้เพิ่มขั้น องค์กรแทบทุกประเภท และในทุกระดับต้องแข่งขันกันด้วยทรัพย์ทางปัญญา และนวัตกรรม ดังนั้นเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนานักบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้าง คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ ตลอดจนป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จุดเด่นของหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี นิติศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมขององค์กร สามารถให้คำปรึกษาในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแก่หน่วยงาน สามารถประเมินมูลค่า คุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม โดยรับบัณฑิตปริญญาตรีที่มีพื้นฐานความรู้ด้านใดด้านหนึ่ง ในสามด้านข้างต้น เพื่อมาเรียนรู้เพิ่มเติมในอีกสองด้าน

วัตถุประสงค์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ดังนี้
   1. มีความรู้อย่างถ่องแท้ในสาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างทันเหตุการณ์
   2. สามารถนำความรู้ทางด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการ หรือให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร เพื่อสร้างความสามารถแข่งขันให้กับองค์กร
   3. มีจิตสำนึกที่ดีในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

   นอกจากนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แผน ก มหาบัณฑิตต้องมีความสามารถในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่แผน ข มหาบัณฑิตต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปัญหาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายในองค์กร หรือหน่วยงานเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับองค์กร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำหรับ แผน ก แบบ ก1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเทียบเท่า ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และมีประสบการณ์บริหารหรือวิจัยด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในองค์กร หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. สำหรับ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางสังคมศาสตร์หรือทางการบริหารจัดการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. กรณีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด


 โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

1) วิชาเสริมพื้นฐาน

6 (ไม่นับหน่วยกิต)

6 (ไม่นับหน่วยกิต)

6 (ไม่นับหน่วยกิต)

2)  วิชาบังคับ

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

12

12

3)  วิชาเลือก

-

12

18

4) วิทยานิพนธ์

36

12

-

5)  การศึกษาอิสระ

-

-

6

รวม

36

36

36อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ผู้จัดการหรือผู้บริหารเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ของกรมกองที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิชาการเกษตร สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทที่ผลิตสินค้าฐานเทคโนโลยีและสิทธิบัตร หรือบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์ เป็นต้น


 

Read 18200 times Last modified on Monday, 02 June 2014 09:48