โครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 19 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง ครั้งที่ 19”

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 41

วันที่  2-3, 16-17 พฤศจิกายน และ 16 ธันวาคม 2562

ณ โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี  ตำบลบ้านเม็ง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

..................................................................................................................... 

 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 สนับสนุนเสื้อโครงการ

วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

เวลา  07.30-08.00  น.           ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.00-09.00  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.00-09.30  น.           พบกับคณาจารย์โรงเรียนและผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.30-12.00  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน ได้แก่

                                         ช่วยกันปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องสมุด อาคารเรียน และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องสมุด อาคารเรียน และสนาม

                                         เด็กเล่น (ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.           สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-16.45  น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

เวลา  07.30-08.00  น.           ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.00-09.00  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.00-12.00  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่

                                         ช่วยกันปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องสมุด อาคารเรียน และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องสมุด อาคารเรียน และสนาม

                                         เด็กเล่น (ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.           สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-16.45  น.          เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

เวลา  07.30-08.00  น.           ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.00-09.00  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.00-12.00  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่

                                         ช่วยกันปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องสมุด อาคารเรียน และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องสมุด อาคารเรียน และสนาม

                                         เด็กเล่น (ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.           สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-16.45  น.          เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

เวลา  07.30-08.00  น.           ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.00-09.00  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.00-12.00  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่

                                         ช่วยกันปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องสมุด อาคารเรียน และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องสมุด อาคารเรียน และสนาม

                                         เด็กเล่น (ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.           สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-16.45  น.          เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่  16 ธันวาคม 2562

        -  ทีมบริการตรวจสุขภาพ

เวลา  07.00-07.30  น.       ทีมตรวจสุขภาพรวมตัวกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  07.30-08.30  น.       ทีมตรวจสุขภาพเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี ตำบลบ้านเม็ง

                                     อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  08.30-11.00  น.       บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนและนักเรียนที่มารับบริการ

เวลา  11.00-16.30  น.       ร่วมกิจกรรมโครงการกับทีมค่ายหลัก

 

        -  ทีมค่ายหลัก

เวลา  08.30-09.00  น.           ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  09.00-09.45  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ

                                         จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.45-10.30  น.           จัดเตรียมพื้นที่และวัสดุต่างๆ ที่จะมอบให้แก่โรงเรียน

เวลา  10.30-11.00  น.           พิธีเปิดโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 19

                                         ประจำปีการศึกษา  2562

เวลา  11.00-12.00  น.           พิธีมอบอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา  ทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน

                                         ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.00  น.           กิจกรรมนันทนาการร่วมกับโรงเรียน  และชุมชน

เวลา  15.00-15.30  น.           สรุปกิจกรรม และพิธีปิดกิจกรรมโครงการ

เวลา  15.30-16.30  น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

*** หมายเหตุ:  กำหนดการและกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

Read 434 times Last modified on Tuesday, 15 October 2019 03:07