cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย"

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักประสานงานชุดโครงการ “ปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความสนับสนุนของ สกว. และ วช.” ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชน เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปและดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้างและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น

        ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference2013/Principles.html    ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556

Read 3435 times Last modified on Friday, 15 March 2013 06:38