รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

นายพีระพันธ์ แสงใส


ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

นางพวงพยอม จุลพันธุ์


<strongศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม


Read 714 times Last modified on Tuesday, 27 May 2014 04:54