รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์


ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

นายจิรชาติ บุญสุข


<strongศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง บุญชม


Read 742 times Last modified on Tuesday, 27 May 2014 04:52