Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

รายละเอียดเงื่อนไขการสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

 1. กำหนดการรับสมัคร เปิดรับตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 7 พ.ย. 2565


 2. ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดแผนการศึกษาที่เปิดรับ จำนวนรับ คุณสมบัติ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมกับรายละเอียดอื่น ๆ ในประกาศต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และเข้าใจ


 3. กรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ ให้ครบทุกข้อ


 4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร สาขาวิชาละ 700 บาท 


 5. การชำระเงินค่าสมัคร
  5.1 การชำระค่าสมัครให้ชำระด้วยการ Scan QRCode  ทีปรากฎตามที่ระบบแจ้งไว้ ผ่าน Internet Banking Application ของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย

  หมายเหตุ หากโอนเงินนอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการสมัครในระบบ


 6. เอกสารประกอบการสมัคร
  6.1 Upload file รูปตามขนาดที่กำหนดในระบบรับสมัคร
  6.2 เอกสารประกอบการสมัคร
           6.2.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท) และระดับปริญญาโท (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก/ระดับประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง) หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท (สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร)หรือ สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. (สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส.แล้วศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีฯ)
          6.2.2 หลักฐานแสดงผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัคร

                   1) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ยื่นในวันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์

                   1.1) ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้    
   

  TOEFL (Paper  Based) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน  หรือ
  TOEFL (Computer  Based) ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน  หรือ
  TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน  หรือ
  TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ
  IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า   4.0 คะแนน  หรือ
  TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ
  CU-TEP (120  คะแนน) ไม่ต่ำกว่า    45 คะแนน

                   1.2) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ ได้ผลการสอบดังนี้

                   ทักษะการอ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป
                   ทักษะการเขียน ระดับ 2 ขึ้นไป

                   1.3) หากนักศึกษามีผลการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ข้อ 1.2) จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้

                   ทักษะการอ่าน ระดับ 1 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students I
                   ทักษะการเขียน ระดับ 1 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students I
                   
                   ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้ได้ผลก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

  PDF ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ป.เอก


                   2) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
                   2.1)  กรณีผู้สมัครมีผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ ยื่นในวันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์
                   
                   - TOEFL (Paper Based)
                   - TOEFL (Computer Based)
                   - TOEFL (Internet Based)
                   - TOEFL (Institutional Testing Program)
                   - IELTS (Academic Module)
                   - TU-GET
                   - CU-TEP
                   - ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language   Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  2.2)  กรณีผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ตามข้อ 2.1 ให้สมัครสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดตารางและกำหนดการสอบได้ที่ สมัครสอบภาษา (ให้แนบสำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร KKU-AELT ลงในระบบรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัคร)

  PDF ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ป.โท          6.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานของรัฐ
          6.2.4 ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น

          6.2.5 เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ตามแต่ละสาขาระบุไว้

              1. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร (Recommendation) จากอาจารย์ที่เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชา (บว.3)  (ถ้ามี*) 
               PDF หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร(บว.3)
   
              2. หนังสือรับรองประสบการณ์ จากผู้บังคับบัญชา (แบบ บว.4) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี*)
               PDF หนังสือรับรองประสบการณ์(บว.4)

              3. เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ตามแต่ละสาขาระบุไว้

  หมายเหตุ *กรุณาอ่านรายละเอียดแต่ละสาขาว่า กำหนดให้ส่งในระบบรับสมัคร หรือส่งเพิ่มเติมในภายหลัง

  **กรณีที่วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ เป็นวันเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ให้แนบ แบบ บว. 3 ลงในระบบพร้อมกับการสมัครด้วย


  *** เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้าศึกษาทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารเท็จ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และดำเนินคดีตามกฎหมาย

   


 7. การให้เลขที่นั่งสอบ
  7.1 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครตามข้อ 5 และข้อ 6 ครบสมบูรณ์แล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จะให้เลขที่นั่งสอบตามที่สาขาวิชากำหนด
  7.2 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ทางเวบไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย


 8. กรณีที่การสมัครไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับสมัคร
  8.1 แนบไฟล์เอกสารผ่านระบบไม่ครบสมบูรณ์
  8.2 โอนเงินค่าสมัครไม่ครบ


 9. กรณีมีปัญหาในการสมัครทางออนไลน์
  9.1 โปรดติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  9.2 โทรศัพท์ 0-4320-2420 , 0-4320-2547 , 0-4320-2551 (ต่อ 42410 หรือ 42427)
  Mobile :0-88062-0132 , 0-88062-0133
  โทรสาร 0-4320-2421 หรือ email: graduate@kku.ac.th  หมายเหตุ
  1. ก่อนการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตามกำหนดการที่กำหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านตรวจดูรายชื่อได้ที่ http://gs.kku.ac.th
  2. ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้
  3. ผู้สมัครสามารถสมัครสอบเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาทำการสอบไม่ตรงกัน
  4. การสมัคร 1 ครั้ง ใช้สมัครได้เพียง 1 รหัสสาขาวิชาเท่านั้น และเมื่อสมัครและได้เลขที่นั่งสอบเรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะขอเปลี่ยนรหัสสาขาวิชา โดยใช้การสมัครที่ยื่นไว้แล้วในภายหลังมิได้