Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ส.ค. 2566

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0516146 หลักสูตรและการสอนแบบ 2.1 โครงการพิเศษ 12 คน
2. 05A8226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 22 คน
3. 05A9226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 17 คน
4. 05C2146 การบริหารการศึกษา กลุ่ม 1 (สำหรับสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอใบประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา) แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 10 คน
5. 05C3146 การบริหารการศึกษา กลุ่ม 2 (สำหรับประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา) แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 21 คน
รวม 82 คน