Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ส.ค. 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0402221 วิศวกรรมเกษตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
2. 0403211 วิศวกรรมเครื่องกลแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
3. 0403221 วิศวกรรมเครื่องกลแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
4. 0404211 วิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
5. 0404221 วิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
6. 0405226 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
7. 0406121 วิศวกรรมอุตสาหการแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
8. 0406216 วิศวกรรมอุตสาหการแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ 1 คน
9. 0406221 วิศวกรรมอุตสาหการแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
10. 0407211 วิศวกรรมเคมีแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 2 คน
11. 0407221 วิศวกรรมเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
12. 0408211 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 2 คน
13. 0408221 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
14. 0409121 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
15. 0409211 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 3 คน
16. 0409221 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
17. 0416211 วิศวกรรมวัสดุและการผลิตแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
18. 0418121 วิศวกรรมนวัตกรรมแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
รวม 28 คน