Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะสหวิทยาการ


รหัส 4503123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1207001 นายประเสริฐ แสงโป๋ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
2. 1207002 นายสิทธัตถ์ มาดี KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 4503213 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1210001 นายรุ่งโรจน์ พลเยี่ยม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 4504236 ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1217001 นางสาวฐิติมา ศรีกะพา KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 1217003 น.ส.ศิริเบญญา เจดีย์
3. 1217004 น.ส.ดารินทร์ วิเชียรพันธ์
4. 1217005 น.ส.ชฎาพร ฝ่ายบุญ
5. 1217006 นายอภิชัย พาบุ

รหัส 4505211 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1218001 นายพชรพุฒิ ภครศักดิ์ชัย

รหัส 4507226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1228001 นายรัชนัย นามทองจันทร์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 1228002 นางสาวจิรารัตน์ วงศ์โยธา KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
3. 1228005 นายสุขวิช จิตรจักร KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 1228006 นายอนุชิต พลฤทธิ์
5. 1228007 นางเสาวลักษณ์ รัตนะ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
6. 1228010 นายรชฏ ทรงคาสี KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
7. 1228013 นางไอศวรรย์ สาเกตุ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
8. 1228014 นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
9. 1228015 นางจิตรามาศ คำดีบุญ
10. 1228016 นายณัฐพงษ์ พิมพ์ภักดี
11. 1228017 น.ส.ธัญชนิต ชลประทาน TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่าน
12. 1228018 นางสาวรัตติพร หลาบหนองแสง
13. 1228019 นายปรัชญาพล จำปากุล KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
14. 1228020 นายระพีพัฒน์ พันธุระ
15. 1228023 นายวิศรุต ตันสมรส KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
16. 1228024 น.ส.วราภรณ์ เสนาวัง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
17. 1228025 นายวสันต์ พินิจมนตรี KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
18. 1228026 นายอนุพงษ์ กิคอม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
19. 1228027 น.ส.กมลชนก จันทะแจ้ง KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
20. 1228028 น.ส.นิตยา กรุพิมาย
21. 1228031 นางสาววีนัส คำสิงห์ใส
22. 1228032 นายกฤษฎา ทองพูล KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
23. 1228036 น.ส.ศิริพร ศรีโคตร
24. 1228038 นายภาณุเดช แสนบุญเมือง
25. 1228011 นางสาวชลธิชา กลมเกลียว KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 1
26. 1228035 นายจาตุรนต์ สุดตะมา
สำรองอันดับที่ 2