Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์


รหัส 3801123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1276001 นายธนดล สิงขรอาสน์ TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 3801143 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1278001 นายธนานนท์ กลิ่นแก้ว KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 3801211 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1279001 น.ส.ฐิติพร แซ่เค่า KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
คณะกรรมการเห็นชอบให้เปลี่ยนเป็น แผน ก2 ภาคปกติ

รหัส 3801221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1280001 นายเอกราช โนนสว่าง
คณะกรรมการเห็นชอบให้เปลี่ยนเป็น แผน ก2 โครการพิเศษ

รหัส 3801226 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1281001 น.ส.นิตยา แก้วสุวรรณ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 3801236 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1282001 นายพงศธร ก้องเวหา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 1282002 น.ส.บุปผา แสนพันธุ์ศิริ

รหัส 3802228 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1297001 น.ส.กนกวงศ์ จวบสมบัติ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน