Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะศิลปกรรมศาสตร์


รหัส 2505141 ปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 873001 นายสราวุฒิ สีหาโคตร KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
2. 873002 นายชนกพงศ์ ราตรี KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
3. 873003 นายเฉลิมพล อะทาโส KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 2505146 ปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 874001 นายพงษ์พันธ์ เสาวดี KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 2506141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 888001 นายอิทธิพันธ์ ศรีผ่อง KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
2. 888002 น.ส.ชุติมา ภูลวรรณ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
3. 888003 นายจักราวุฒิ จงเทพ
4. 888004 นายมัธยม อ่อนจันทร์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
5. 888005 นายจักรินทร์ แสงโสภา KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
6. 888006 นายบุญทัน โพธิ์สิงห์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 2506146 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า


ไม่มีผู้สอบผ่าน


รหัส 2504221 ปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 915001 นายธีรวัฒน์ บุผามาตร KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 915002 นายอธิป พัสดร KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 2504226 ปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า


ไม่มีผู้สอบผ่าน


รหัส 2505221 ปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 877001 น.ส.ชนกนันท์ อริยา KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 877002 นายฐิติกิติ์ ไชยวงษา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 2505226 ปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 878001 นายพนมกร เตชะเถลิงผล KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 878003 นายคชสาร สอดศรี KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 2506221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 890001 ว่าที่ ร.ต.เกียรติพงศ์ เรืองเกษม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 890002 นายณัฐวุฒิ ยุบลพันธุ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 890003 นายฉัตรมงคล ระวิโรจน์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 890004 นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
5. 890005 นายวิระชัย แก้วมาตย์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน