Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


รหัส 2321121 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า


ไม่มีผู้สอบผ่าน


รหัส 2321141 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1117002 นายจัก พิริยะพรสิริ TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
2. 1117003 นายบัญชา ไชยสมคุณ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
3. 1117004 นางสุกัญญา ดวงอุปมา KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
4. 1117010 น.ส.ปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
5. 1117012 นายอุทัย แก้วกลม KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
6. 1117013 นางภัคญดา ณ หนองคาย KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 2308236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 724001 นายเจษฎากร นิลเขต
2. 724002 น.ส.บุหลัน บุตรชา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 724003 น.ส.พีชาริกา อ่องแดง
4. 724005 น.ส.รัชนิดา โภคสวัสดิ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 2313236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1079001 นายกันต์พงษ์ ธารฤทธิ์ทวีพร KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 1079002 น.ส.ยลธิดา พุฒาอามาตย์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 1079003 น.ส.อัจจิมา สารมะโน KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 1079005 นางสาวณัฐริกา ปัญญาหาญ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
5. 1079006 นางสาวมยุรี ศรีวิวัฒน์

รหัส 2314226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1110002 น.ส.ศศิธร พูลไธสง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
ยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา จากแผน ก เป็น แผน ข ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และประะานหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
2. 1110003 น.ส.ณัฐกาญจน์ วิเชียรศรี
ยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา จากแผน ก เป็น แผน ข ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และประะานหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

รหัส 2314236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1072001 นายเพิ่มพูน อาษาไชย KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 1072002 น.ส.สุชญา จันทร์ตาฝั้น KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
3. 1072003 นางสาวพิมพ์ชนก เจริญพันธุวงศ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 1072005 น.ส.ณีรนุช สุมามาลย์
5. 1072006 น.ส.ปนัดดา จันทร์สอน KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
6. 1072007 น.ส.พัฒนาพร แสนสุข KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 2315226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1073001 นางสาวนิศาชล แรมลี KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 2315236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า


ไม่มีผู้สอบผ่าน


รหัส 2316226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1074002 น.ส.กัญฑามาศ สมนาม

รหัส 2316236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1081004 น.ส.ณิชาภัทร เปี่ยมมหกุล
2. 1081005 นางสาวพรวจี ตรีรัตน์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 1081006 น.ส.วัชรินทร์ ตั้งรักษา

รหัส 2317236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1082002 นายรวีโรจน์ วงศ์ชัยภูมิ
2. 1082003 นางสาวรัชนีกร แย้มชัยภูมิ

รหัส 2319236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงานแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1084001 นางสาวดวงพร ก้อนดอน KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 1084002 น.ส.รัชกาภา หาญวงษา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 2320226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1078001 นางสาวทรงศิริ ศรีสงคราม KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน

รหัส 2320236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1085001 นางสาวกนกกัณฑ์ เถื่อนฤาชัย KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน