Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


รหัส 2009121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมืองแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1270001 นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 2006226 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 631001 น.สพิมพ์ชนก แก่นท้าว