Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะเทคโนโลยี


รหัส 1604221 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 412001 นายพงศธร ทองพันธ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
เนื่องจากสายไม่ตรง ต้องเรียนวิชา TE037001 และ TE037002
2. 412002 น.ส.สุนิสา ดรดี