Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะเภสัชศาสตร์


รหัส 1508121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 382001 นายยุทธนา โชติฤทธิรงค์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
เนื่องจากหลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้ หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รหัส 1518121 ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 708001 น.ส.รินทร์ เชื้อวัชรินทร์ TOEFL (Internet Based)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 1509216 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรมแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1044001 นางรวิวรรณ ฉลาดล้ำ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน

รหัส 1509226 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1045001 น.ส.ศรีสกุล แก้งทอง KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 1045002 น.ส.จิตราภรณ์ วิสูตรานุกูล KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
3. 1045003 น.ส.พิมพิอร พันธุรัตน์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
4. 1045004 น.ส.กมลฉันท์ อึ้งมณีประเสริฐ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
5. 1045005 น.ส.ปิโยรส ประทุมรัตน์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน