Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์


รหัส 1302111 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 1.2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 617001 น.ส.อรอุมา อริวรรณา IELTS (Academic Module)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 1302121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 618001 นางสาวกันยา มาสุธน TU-GET
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 1304221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 365001 นางภัทราพร แสวงเจริญ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
ให้รายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมผู้ได้รับคัดเลือกรอบที่ 2

รหัส 1306223 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 368001 น.ส.สุรางคนา อิ่มเอมพร TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่าน
2. 368002 นายธรรศ แสวงเจริญ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
3. 368004 น.ส.ภคพร มุทาพร TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่าน
4. 368005 น.ส.ณฐิณี สุกใส CU-TEP
ผ่าน
5. 368008 น.ส.ฐิตา พุทธวงศ์ CU-TEP
ผ่าน
6. 368006 น.ส.ธันยธรณ์ พลอยหวังบุญ CU-TEP
ผ่าน
สำรองอันดับที่ 1
7. 368007 นางสาวทิพรดา เจียรวิชญกุล
สำรองอันดับที่ 2

รหัส 1307221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมสำหรับเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 370001 น.ส.ภัทรสุดา คนยัง

รหัส 1308221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ปริทันตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 372001 นางสาวเบญญาวรรณ เอื้ออรัญโชติ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 372002 นางสาวประทานพร มงคลวรรณเลิศ CU-TEP
ผ่าน
3. 372003 นายชัยวสันต์ มะละคำ CU-TEP
ผ่าน
4. 372004 น.ส.ณัฐชนก อรัญญะ TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่าน

รหัส 1313221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมบูรณะแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 729004 นายเติมศักดิ์ ปิตตาระเต TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่าน
2. 729005 นางสาวเตชินี เธียรชัยฐิติพันธุ์ CU-TEP
ผ่าน
3. 729007 นางสาวนฐกมล เตชะรุ่งโรจน์ CU-TEP
ผ่าน
4. 729009 นายบดินทร์ วรกมล
5. 729010 นายณัฐภณ กิติปัณฑุ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
6. 729015 น.ส.กัลยรัตน์ อันทะชัย

รหัส 1310401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลป.บัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 672004 น.ส.สุชานันท์ แก่นแก้ว CU-TEP
ไม่ผ่าน
2. 672017 นายลู๊ต อาดำ
3. 672018 น.ส.ศุภาพิชญ์ เมืองแวง
4. 672019 น.ส.มนรดา ทรงมีทรัพย์
5. 672023 น.ส.เกศกมล โตวนิชย์
6. 672024 น.ส.สุขสรรค์ พุทธชาติ
7. 672025 น.ส.จุฑามาศ ตระการบุญกิจ
8. 672029 น.ส.ตวงรัชต์ คงสิทธิพันธ์
9. 672016 น.ส.พลัญญา หมอศาสตร์
สำรองอันดับที่ 1
10. 672044 น.ส.ธนพร เสมอภาค
สำรองอันดับที่ 2
11. 672003 น.ส.อรนันท์ เสรีสงแสง IELTS (Academic Module)
ผ่าน
สำรองอันดับที่ 3
12. 672020 นายภาณุวิชญ์ มณีพรายพรรณ
สำรองอันดับที่ 4