Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์


รหัส 1112121 ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 711001 นายชัยมงคล ศรีล้อม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

1.หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลัง

2.ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 1112141 ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 713001 นายสรายุ มันตาพันธ์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 1114143 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 885001 นางดุษฎี ไตรยวงศ์ IELTS (Academic Module)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
รับเข้าศึกษาแบบ 1.1 (1114123)
หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 1106221 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 355001 นางสาวชนม์นิภา สมานมิตร
หลักสูตรมีมติให้ย้ายเป็นโครงการพิเศษ

รหัส 1106226 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 775001 นายนาราวินทร์ กูลนรา
2. 775002 นายภูนรินทร์ สีกุด
3. 775003 นายพุทธชาติ เอกสุภาพันธุ์
4. 775004 น.ส.จันทร์ชนะสอน สำโรงพล KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
หลักสูตรมีมติให้ย้ายเป็นภาคปกติ

รหัส 1115221 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 935001 น.ส.สุรีรัตน์ บุญกอบแก้ว KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 935002 น.ส.สิรภัทร บุญศรี

รหัส 1115226 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1176001 น.ส.ขวัญสุดา พันธ์กิ่ง
2. 1176002 น.ส.สิริมินทร์ เชื้อกุณะ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 1176003 น.ส.ชนัญญา พานิคม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 1116226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1240001 น.ส.ราตรี พระงาม
2. 1240002 น.ส.อัจฉรา นาเลาห์
3. 1240003 นายรณัสถ์ชัย เปรียบยอดยิ่ง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 1240004 น.ส.อฐิตา นินทรีย์
5. 1240005 น.ส.อรุณี ขุมทอง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 1117226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1242001 น.ส.ณัฐพร นิจธรรมสกุล KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 1242002 นายสาธิต คงหา
3. 1242003 น.ส.อรดี โคตรมี KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 1242004 นางณัฐกมล สุดาเดช KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
5. 1242006 นางนุสรา อุตรนคร KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
6. 1242007 น.ส.ภัฏญากาญจน์ เมินดี KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
7. 1242008 นางณกมน มีธรรม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
8. 1242009 นายภูวนาถ ศรีสุธรรม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
9. 1242010 นางสาวกาญจนา พันนะ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
10. 1242011 นายกอบศักดิ์ พิมานแพง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
11. 1242012 น.ส.กมลพร ภูแด่น KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
12. 1242013 น.ส.ชาลินี พสุนนท์
13. 1242014 น.ส.ศิริลักษณ์ สีสมบัติ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
14. 1242015 นายเจษฎากร หีบแก้ว KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
15. 1242016 น.ส.จินตนา ทองสง่า KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
16. 1242017 น.ส.สุชาดา จำปาน้อย
17. 1242018 น.ส.ปัทณิฐา แสนคำ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
18. 1242019 น.ส.ปรียาพร สุธรรม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
19. 1242020 น.ส.นันทวัน บัวใหญ่
20. 1242022 น.ส.สุกันยา พิลาตัน
21. 1242023 น.ส.ฉัตรนภา รินทร์เต็มตระกูล
22. 1242024 น.ส.ยุวรีย์ รุ่งฤทัยวัฒน์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
23. 1242025 นายนัฐชัย คุปติปัทมกุล
24. 1242026 น.ส.ขวัญหทัย ปังศรี
25. 1242027 น.ส.ฐิติกานต์ แก่นคำ
26. 1242028 นางสาวกรรณิกา อุทรักษ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
27. 1242029 นายวรรณเทพ กองค้า
28. 1242030 นางสาวดาลิน ศรีหนองห่าง
29. 1242031 นางวราพร อุตรพรม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
30. 1242032 น.ส.ธนัญญา คมพยัคฆ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
31. 1242033 นายก้องเกียรติ วงศ์วังจันทร์
32. 1242034 นายสหภาพ คำโฮง
33. 1242035 นางสาวทิชากร วิริยะ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
34. 1242037 นายคณิต ทิพย์ฤาตรี KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
35. 1242040 จ่าสิบตรีหญิงลลิตา พันพรม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
36. 1242041 นายวุฒิชัย สันธิเสน
37. 1242042 นางลำดวน บัวระภา
38. 1242043 น.ส.รัชดาพร ย่องเหล่ายูง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
39. 1242045 นายนิรุทธ์ แสงครจิตต์
40. 1242046 นางสาวจันทร์มณี อำคา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
41. 1242047 นายรัฐธีร์ สินธุศรีวิศาล KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
42. 1242048 นายสงกรานต์ ฤทธาพรม

รหัส 1118226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า


ไม่มีผู้สอบผ่าน


รหัส 1119221 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1247001 น.ส.กุลธิดา จำปาเงิน KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 1247002 น.ส.รุ้งฟ้า ดาแสง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 1119226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1248002 นายจักรพันธ์ จะเรียมพันธ์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 1248005 น.ส.กนกพร วัดระดม KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
3. 1248008 นางสาวมลฑิรา สุขรี KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 1248009 นายพชรกมล แก้วฝ่าย KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
5. 1248010 นายศตวรรษ แสนใหม่ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
6. 1248015 น.ส.พิมพลอย ไชยราช KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
7. 1248018 น.ส.หนึ่งฤทัย คำสอน
8. 1248021 นางสาวอรรินทร์ หลักกลาง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
9. 1248023 น.ส.มัณฑนา กลมเกลียว KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
10. 1248024 นายสิทธิชัย โพตะพัน KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
11. 1248029 น.ส.พลอยนิศา เจริญกฤตาภรณ์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
12. 1248032 นายณัฐพงศ์ ท่าไคร่กลาง
13. 1248034 นางสาวสุวรรณา เชื้อตาอ่อน
14. 1248040 นายธนวรรธน์ เมืองซอง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
15. 1248041 น.ส.อรทัย สำเร็จงาน
16. 1248011 นางอรอนงค์ อันปัญญา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 1
17. 1248027 นางสาวกิติพร ดลเรขา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 2
18. 1248016 นางสาวชนัญชิดา นนทะลี
สำรองอันดับที่ 3
19. 1248020 น.ส.สกุณา บัวเขียว KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 4
20. 1248037 น.ส.นิภาภรณ์ อุดมแก้ว
สำรองอันดับที่ 5
21. 1248030 น.ส.กนกพร กุลนิตย์
สำรองอันดับที่ 6
22. 1248031 นางสาวพิศภัคตา สียา
สำรองอันดับที่ 7
23. 1248003 น.ส.ชลลดา พลนาคู KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 8
24. 1248012 น.ส.อาทิตยา อวนศรี KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
สำรองอันดับที่ 9
25. 1248033 น.ส.เจนจิรนันท์ ทองน้อย
สำรองอันดับที่ 10

รหัส 1120221 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1249001 นายพีรพล จ่าเคน
2. 1249002 นางสาวณัฐิดา ผ่องสุภาพ

รหัส 1120226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1250001 น.ส.จิดาภา สุวรรณรินทร์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 1250002 นายยุทธนา พรหมอุ่น KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 1250003 นางภัทราพร แสวงเจริญ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
4. 1250004 น.ส.อุลัยพร ชัยหงษ์
5. 1250005 น.ส.ชนิดา จูมพลา

รหัส 1121221 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1251001 นางสาวศิรินาถ รักษาสัตย์
2. 1251002 นายดรัล รักธัญญะการ

รหัส 1121226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1252001 นายธนวรรธน์ เมืองซอง
2. 1252002 น.ส.เพชรรัตน์ สุขสลุง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 1252003 น.ส.ลออรัตน์ จิตต์พงษ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 1252004 น.ส.จิดาภา อาบสุวรรณ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
5. 1252005 นางสาวปัทมพร อวิชัย KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 1122226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1255001 น.ส.จิราวรรณ ชนะพันธ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 1255002 น.ส.กฤษณา อารีรอบ
3. 1255003 นายจตุพล นามพุทธา
4. 1255004 น.ส.ศรัญญา ดำริห์

รหัส 1124226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการวิจัยทางสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1259001 น.ส.เกษมณี นบน้อม KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 1259002 น.ส.ผาณิต พรมเกตุ