Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

บัณฑิตวิทยาลัย


รหัส 1003123 ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า


ไม่มีผู้สอบผ่าน


รหัส 1007211 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 845001 นายวัชรากรณ์ ปราณี

รหัส 1007221 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 847001 นายอนุชัย ภูแสนศรี
คณะกรรมการสอบสัมภาณ์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นชอบให้เปลี่ยนเป็นแผน ก แบบ ก1 (511004111162)