Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะเทคนิคการแพทย์


รหัส 0902211 ปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 548001 นายวรวุฒิ อุสุภราช KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 548002 น.ส.ธัญวรัตน์ ลุนสาร