Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


รหัส 0806141 ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทยแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 964001 นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2. 964002 นางเพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3. 964003 นายวุฒินันท์ ชัยศรี KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รหัส 0813121 ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 823001 พระพรหมวิหาร แดนดงยิ่ง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
เปลี่ยนแผนการศึกษาเป็น แบบ 2.1
2. 823002 พระมหาปฏิภาณ กำจัดภัย
เปลี่ยนแผนการศึกษาเป็น แบบ 2.1
3. 823003 พระนพรัตน์ สีมี
เปลี่ยนแผนการศึกษาเป็น แบบ 2.1
4. 823004 นายยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0813141 ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 825001 น.ส.จุฑาทิพย์ แร่เพชร TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 0814121 ปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 620001 น.ส.นุชนารถ สมควร KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
2. 620002 นางสาวจิตติมา พัฒนธนาภา KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 0814141 ปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1272001 นายปฏิภาณ ผลมาตย์ TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 0815146 ปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 658001 นางอรนิต เชี่ยวเวทย์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รหัส 0802221 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 317001 นายธนาวุธ ศรีจักร์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 317002 นางสาวกมลวรรณ เทียมทัด IELTS (Academic Module)
ผ่าน
3. 317004 นางสาวนิรัติศัย แก้วอนันต์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
4. 317005 นายจิรโรจน์ ธนวรรณเศรษฐ์ IELTS (Academic Module)
ผ่าน
5. 317006 น.ส.อภิญญา ทิสานนท์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน

รหัส 0802226 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 318003 นายสัญญา สีดารมย์
2. 318005 นางสาวปริยนันท์ สุริยพันตรี KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
3. 318006 นายเฟื่องเดช สนธิกุล TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่าน
4. 318007 น.ส.สุภลักษณ์ แย้มใส TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่าน
5. 318009 นางสาวลลิตา ชัยภิบาล KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
6. 318012 น.ส.จินดาหรา เหมือนวงค์ธรรม KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน

รหัส 0803226 ปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 543001 พระสุเจตน์ ชิดสวน KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
กรณีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดจะงดรับนักศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2565

รหัส 0806226 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 735002 นางสาววัลภา ธารเวท KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2. 735003 น.ส.วราพรรณ ทีอร่าม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3. 735004 นางสาวสุวนันท์ ศรีออน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รหัส 0817221 ปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออกแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1115001 นายเอกชัย วงค์ศิริ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน