Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะแพทยศาสตร์


รหัส 0708141 ปริญญาเอก สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 306001 น.ส.มัฐยา ทาสมบูรณ์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 0726123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1154001 น.ส.ชนัญญา กรุณาสุเมตตา TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
2. 1154002 นายวศิน ธนสุกาญจน์ TU-GET
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 0730141 ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 678001 นางกุสุมา พรมมาหล้า เวียร์ต KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
2. 678002 นางกัลยา ปังประเสริฐ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
3. 678003 นายเสน่ห์ พุฒธิ
4. 678004 นายวสันต์ชาย สุรมาตย์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0702221 ปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 284001 น.ส.ศรารัตน์ อินทร์น้อย KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2. 284002 น.ส.เหมือนฝัน จันทร์ศรี KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3. 284003 นางสาวณัฐชญา พึ่มกุล KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
4. 284004 น.ส.ธิดารัตน์ ชวาลชิติพร KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รหัส 0704223 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุลแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 454001 นางสาวณัฏฐธิดา มูลสาร KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2. 454002 นายสหชัย สระบัวคำ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3. 454003 นางสาววราภรณ์ ทวีศิล KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
4. 454004 นายณัฐวุฒิ ประทุมวัน KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
5. 454005 น.ส.ธนพร แสนสุภา KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รหัส 0705223 ปริญญาโท สาขาวิชาปรสิตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า


ไม่มีผู้สอบผ่าน


รหัส 0707221 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า


ไม่มีผู้สอบผ่าน


รหัส 0708221 ปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 307001 น.ส.ธัญญาวรรณ จันทะเป้
2. 307002 นางสาวกนกวรรณ แก่นโพธิ์
3. 307003 นายพงศกร ทวีทรัพย์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 307004 นายอิทธิพล ยืนยง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 0720211 ปริญญาโท สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 312001 นางปัทมาภรณ์ นัทธี KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รหัส 0720221 ปริญญาโท สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 313001 น.ส.อรยา สุนา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รหัส 0730221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 676001 นายธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 676002 น.ส.สุทธิกานต์ ก่อสกุล

รหัส 0736221 ปริญญาโท สาขาวิชาพยาธิวิทยาแผน ก แบบก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1031001 นายวันซุลกิฟลี หะยีตาเหร์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2. 1031002 น.ส.กุลธิดา นวนรักษา IELTS (Academic Module)
ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3. 1031003 น.ส.สุธีมนต์ เตชะอ้าย KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
4. 1031005 นายปกรณ์เกียรติ ธนาสุขะ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565 นักศึกษาจะยังไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้จนกว่าหลักสูตรจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รหัส 0737223 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1178002 นางสาวภัทรวรรณ วรรณสาธพ TOEFL (Internet Based)
ผ่าน
2. 1178003 น.ส.มัลลิกา อาบุญงาม KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
3. 1178004 นายรังสิมันตุ์ จุนถิระพงศ์
4. 1178005 นายชวภณ เหลืองทองคำ
5. 1178007 นายสหัชชัย ปรารมณ์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
6. 1178006 นางสาวณัฏฐกานต์ ตันติรักษ์
สำรองอันดับที่ 1

รหัส 0741213 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1302001 น.ส.แววตา คู่วัจนกุล KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 1302002 น.ส.พลอย นันทพิสิฐ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
ภาควิชาฯเห็นสมควรให้เปลี่ยนแผนการศึกษา เป็นแผน ก แบบ ก2 เมื่อคราประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
3. 1302003 นายชาญชัย หงษา KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
ภาควิชาฯเห็นสมควรให้เปลี่ยนแผนการศึกษา เป็นแผน ก แบบ ก2 เมื่อคราประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รหัส 0741223 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1303003 น.สปวีณ์นุช แสนทวีสุข KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 1303006 น.ส.นภัสสร ปัญญายุทธศักดิ์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
3. 1303007 น.ส.กัลย์สุดา สาลีพวง
4. 1303008 นายธนนนท์ ศรีหาบัว KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
5. 1303009 น.ส.ศรัณย์พร พรพิพัฒน์
6. 1303010 นายอิทธิพล ยืนยง
7. 1303012 น.ส.มาเต็มตา ขุนโมกข์
8. 1303013 นางสาวขนิษฐา โสดากุล