Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะพยาบาลศาสตร์


รหัส 0614141 ปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 932002 นายเลอเกียรติ วิชาฤทธิ์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
2. 932003 นายวชิรา โพธิ์ใส CU-TEP
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
3. 932006 น.ส.ธีรนุช ยินดีสุข KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
4. 932009 นางสาววรรัตน์ สุขคุ้ม KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
5. 932019 น.ส.นฤมล ศิลวิศาล
6. 932012 นางสาวปิยธิดา ขวัญลอย KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
สำรองอันดับที่ 1
7. 932001 นางรุ่งอรุณ โทวันนัง KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
สำรองอันดับที่ 2
หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0603221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 263001 น.ส.เกียรติวรรณ การสะอาด KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 263004 นางสาววไลลักษณ์ ดรศรีจันทร์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 263005 น.ส.ศุภานันท์ แทบทาม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 263006 นางสาวบุณณดา ลือจันดา KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
5. 263007 นางสาวอุมาพร แสนทวีสุข KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
6. 263015 นางขวัญหทัย เรียงไธสง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
7. 263016 นางสาวศิริวิมล สุวรรณโข
8. 263017 น.ส.นันทิกานต์ โพธิจักร KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
9. 263002 นายจักรินทร์ สมณะ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
สำรองอันดับที่ 1
10. 263013 น.ส.อุบลทิพย วาจรัต
สำรองอันดับที่ 2
11. 263014 นางสาวปาริดา นาหนองตูม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 3
12. 263009 นายธชย นะราศรี KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 4
13. 263012 นางสาวดวงฤทัย ดวงเกตุ
สำรองอันดับที่ 5

รหัส 0603226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 264001 น.ส.รติกานต์ วรรณสิงห์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 264002 นางสาวนงลักษณ์ สาหินกอง KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
3. 264005 น.ส.ปริญญาภรณ์ แก้วกองนอก KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 264006 นางสาวสุภาพร ธาตุดี KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
5. 264007 นายอนุพงศ์ อิศดิศัย KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
6. 264008 น.ส.มลธิชา คงชนะ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
7. 264009 นางสาวสุชาดา จินดามาตย์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
8. 264014 นายศักดา สมพร้อม
9. 264016 นางสาวทิพวรรณ ขรรศร
10. 264017 นายกันตภณ หันไชยโชติ
11. 264022 น.ส.สินีนาถ คำตา
12. 264023 น.ส.อมรรัตน์ จริยวัฒนพันธ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
13. 264026 น.ส.ทิพวารินย์ พิมล
14. 264027 น.ส.กัลยา ประวัติ
15. 264020 นายสิทธิชัย คงพิรุณ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
สำรองอันดับที่ 1
16. 264018 น.ส.จารุวรรณ คุ้มกลาง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 2
17. 264015 น.ส.อรุณี บุญหาญ
สำรองอันดับที่ 3
18. 264010 น.ส.สิรินทรา สีนวนแสง
สำรองอันดับที่ 4
19. 264019 น.ส.ศิริวรรณ เชี่ยวชาญ
สำรองอันดับที่ 5

รหัส 0604221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 265002 นางธารทิพย์ ประชากูล KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 265003 น.ส.กรรณิกา แสนแก้ว KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 265004 นางสาวบุณณดา ขาวงาม
4. 265005 นางอังคนา พร้อมสมบูรณ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
5. 265006 น.ส.จิดาภา เชื้อศรี IELTS (Academic Module)
ผ่าน
6. 265008 น.ส.วราพรรณ แก่นการ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 1
7. 265001 นส.ศุภลักษ์ ยิ้มชื่น
สำรองอันดับที่ 2

รหัส 0606226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 268001 น.ส.ปฐมรัฐ พิลา KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 268002 นายสุทธิพันธ์ ยอดแคล้ว KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 268003 นางสาวพิมพ์วดี การุญ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 268005 น.ส.อนุชิดา เฮมโนนทอง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
5. 268007 น.ส.ปาลิชาติ ชนะหาญ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
6. 268012 นายธีรศักดิ์ ภูจอมแจ้ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
7. 268015 นางสาวกัณฐ์ภรณ์ สิ่วสำแดง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
8. 268018 นายยุทธพิชัย ปาปะเถ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
9. 268020 นางสาวรัตสวดี  คูหะมณี KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
10. 268022 นางสาวดรุณรัตน์ ธรรมพร KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
11. 268021 น.ส.อินทุอร สิงห์โต KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 1
12. 268017 น.ส.เจนจิรา คำเสียง
สำรองอันดับที่ 2
13. 268010 น.ส.พรพิมล พาปาน KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 3
14. 268008 นางธิภากรณ์ ป้อมศรี KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 4
15. 268016 นางกรรธิมา ฝาระมี
สำรองอันดับที่ 5
16. 268019 น.ส.เนตรนภา อินเสมียน
สำรองอันดับที่ 6

รหัส 0608226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 518001 นางรุนิยา ตระกูลบุญ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 518003 นางสาวจริยา มีไกรลาด KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 518004 นางขนิษฐา ทาพรมมา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 518006 นายพิสันต์ ประชาชู
5. 518008 นายพงค์ดนัย ปั้นทอง
6. 518011 นางสาวสันศนีย์ ดีภัย
7. 518016 น.ส.สุภาพร ศรีพนม
8. 518017 นางอุไรรัตน์ ภู่สูงเนิน KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
9. 518019 นายนิกร แพงจันโท KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
10. 518020 นางจารุณี กันธุ
11. 518021 นางเพียงโสม สุ่มประดิษฐ์
12. 518024 นายสถาพร พรพิพัฒนจิระ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
13. 518025 นางดวงพร เวียงสิมมา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
14. 518027 นางรตนกมล ลาดซ้าย KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
15. 518028 นางศิริวรรณ วิชาสูง
16. 518010 นางสุพรรณี มูลมาตย์
สำรองอันดับที่ 1
17. 518009 นางสาวอัมภาวรรรณ นนทมาตย์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 2
18. 518002 นางสาวประนอม ฤทธิบูรณ์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 3
19. 518022 น.ส.สุนี โวหารกล้า
สำรองอันดับที่ 4
20. 518026 นางอรทัย วรพิมพ์รัตน์
สำรองอันดับที่ 5
21. 518005 นางสาวสุมิตรา จันทร์ภักดี
สำรองอันดับที่ 6

รหัส 0611221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 277002 นางรัศมี ศิริสวัสดิ์
2. 277003 นางเนาวรัตน์ แก้วตา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 277005 นางสาวจิรัศย์ พิพัฒน์ภานุกูล KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 1
4. 277001 น.ส.วนาลี คินธร KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
สำรองอันดับที่ 2

รหัส 0612226 ปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1145003 น.ส.พัชรวดี ชูสงค์
2. 1145005 นางชนัชชา อุปฮาด KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
3. 1145008 นางสาวระพีพรรณ แดงสกุล
4. 1145009 นางสาวกิริยา วงษาลาภ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
5. 1145010 น.ส.รุ่งรัตน์ ศุภเลิศ
6. 1145012 น.ส.ภัควลัญชญ์ ยอดไฟอินทร์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
7. 1145014 น.ส.ธนธรณ์ เรืองศรี CU-TEP
ไม่ผ่าน
8. 1145015 นางวาริศรา พงค์ชยุดา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
9. 1145016 ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงเจนจิรา จันจอหอ
10. 1145017 น.ส.สวรรณยา ตาอ่อน