Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะศึกษาศาสตร์


รหัส 0512121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 913001 นางสาวติรกา นวลจันทร์ IELTS (Academic Module)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
2. 913002 นางจิรากญจน์ ยืนยง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0512141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 659001 นายวิษณุ สุทธิวรรณ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
2. 659003 นายปฐมพงษ์ ชุ่มมงคล TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 0514146 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 524001 นางสาวขวัญตา ทรัพย์สินบูรณะ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 0508221 ปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 242002 น.ส.ธัญพิชชา ฤาไกรศรี KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม ED430777 และ ED377777 โดยไม่คิดค่าคะแนน (AU)

รหัส 0508226 ปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 243001 น.ส.วิชนาถ วุฒิสาร
2. 243003 นางจันทิมา สาลาด KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
3. 243004 นางสาวกัญญาณัฐ บรรจง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 243005 น.ส.วิจิตรา ทองพิมพ์
5. 243007 น.ส.วิภากร โคตรมา
6. 243008 น.ส.วรีรัตน์ บุญกอง
7. 243009 น.ส.สุวนันท์ คำหอม TOEFL (Institutional Testing Program)
ไม่ผ่าน
8. 243011 นางสาวศุภิสรา พวงเพชร TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่าน

รหัส 0541226 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบ 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1020001 น.ส.กาญจนา ปาลี TOEFL (Institutional Testing Program)
ไม่ผ่าน
2. 1020002 นางสาวชุติมา ทิพรัตน์ TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่าน
3. 1020003 นายวุฒิชัย ศิลารวม
4. 1020004 นายโกเมท อาวโห
5. 1020005 น.ส.ปรีชญา วรศิริ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
6. 1020006 นายภูธเนตร หินซุย KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
7. 1020007 นายชญานนท์ พันลพ TOEFL (Institutional Testing Program)
ไม่ผ่าน

รหัส 0542221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาที่ไม่ใช่ทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1021001 น.ส.บุญเจริญ สุภะคำ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 1021002 น.ส.อรัญญา วิชาเดช
3. 1021004 น.ส.จินดารัตน์ หาญอาษา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
4. 1021006 นางสาวพรรณทิพา หวดโคกสูง
5. 1021009 นางสาวฐิติรัตน์ มั่นคง