Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์


รหัส 0402121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 210001 นายกันตพงษ์ แข้โส KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 0405121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 220001 นายพงศ์วัชเรส ทองอินทร์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565รหัส 0406121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 683001 นายสุนทร เป้าปิด TOEFL (Institutional Testing Program)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
2. 683002 นายเปรมชัย มูลหล้า KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
3. 683003 นายวีระพล เวียงวิเศษ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
4. 683004 นางสาวภาณิชา สัตนาโค KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0404221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 219001 นายจารุวิทย์ โยคะสิงห์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน

รหัส 0405211 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 222001 นายภานุวัฒน์ แดนกาไสย์

รหัส 0405221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 224001 นายศตวรรษ สัจจพงษ์
2. 224002 น.ส.นิตินพรัช ก่อทอง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 0405226 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1126001 นายไกรสร มุ่งมาตร KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 1126002 นางสาวธนวรรณ แพงเพ็ง

รหัส 0406221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 225001 นายจิรพันธ์ ศรีมณีรัตน์ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 225002 น.ส.สุพิชชา ธรรมแสง KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน

รหัส 0409221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 637001 น.ส.ธีรนาฏ กาญจโนภาส TOEFL (Institutional Testing Program)
ไม่ผ่าน

รหัส 0413236 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 641001 นายวัชธิพงษ์ ถานอาดนา
2. 641002 นายพงษ์พันธ์ วิเศษแก้ว

รหัส 0417211 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1264001 น.ส.โชติณัฐ จงใจหาญ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯมีมติให้เปลี่ยนแผนการศึกษา จากเดิม แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ เป็น แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ