Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2565

คณะวิทยาศาสตร์


รหัส 0205123 ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1008001 นายธนเกียรติ ชมภูพงษ์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0208121 ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 115001 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองเหลือง KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า

รหัส 0219141 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 780001 นายจิตต์สิน ปิยวัฒน์ธนโชติ KKU-AELT (Language Test)
ผ่านเกณฑ์การรับเข้า
หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0202221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 100001 นางสาวพัชราภา ศรีโชค TOEFL (Institutional Testing Program)
ไม่ผ่าน
หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0203223 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1016001 นายณัฐชานนท์ ค้ามีผล KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 0204221 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 564001 น.ส.สุกัญญารัตน์ คำสา

รหัส 0205213 ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีแผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1013001 นายจิรัฐกาล ประทุมชาติ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0205223 ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 1014001 นายทีปกร แสนเสนยา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 1014002 น.ส.ศศิพร แสงสว่าง KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0206211 ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 963001 น.ส.พลอยนภัส มหัทธนพัชรกุล KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0210221 ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 456001 น.ส.นัฐธะมนต์ อรรคเนตร TOEFL (Institutional Testing Program)
ไม่ผ่าน

รหัส 0219221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 484001 น.ส.วรรัตน์ ศรีสุรัตน์ KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
2. 484002 นายทิพากร ฟีสันเทียะ KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน

รหัส 0221221 ปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 796001 นางสาวธนพร ขันโมลี
2. 796002 นางสาววริษา นามโพธิ์ชัย KKU-AELT (Language Test)
ผ่าน
หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0221226 ปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 646001 น.ส.มะลิวัลย์ สุทธิประภา KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
2. 646002 น.ส.พฤกษา ทานาม
3. 646003 นายชากรพัฒน์ จำเดิม KKU-AELT (Language Test)
ไม่ผ่าน
หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0223223 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ - เงื่อนไขการรับเข้า
1. 870001 นางสาววนันยา เจริญศักดิ์ขจร IELTS (Academic Module)
ผ่าน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีมติให้รับเข้าศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำรายวิชาลงทะเบียนที่เหมาะสม